Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår en ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Den nye ordningen vil gi en gunstig og forutsigbar skattemessig behandling av opsjoner i slike selskap.

 – Det er viktigere enn noen gang å legge til rette for oppstart og vekst i næringslivet, både etter pandemien og i forbindelse med grønt skifte. Ved å sørge for at selskap i oppstarts- og vekstfasen får gode vilkår for å rekruttere og beholde dyktige ansatte bidrar vi til det, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tall fra SSB viser at det er rekordstor etablering av nye foretak. Første kvartal 2021 er første gang det er registrert over 20 000 nye foretak i et kvartal. I andre kvartal 2021 ble det registrert nær 19 000 nye foretak, som er det høyeste antallet nyregistrerte foretak i andre kvartal noen gang.

– Arbeidsgivere kan ønske å tilby ansatteopsjoner som en del av den samlede lønnen fordi selskapet har svak likviditet, men også for å fremme medeierskap og dermed også verdiskapingen i selskapet. Den nye opsjonsskatteordningen er enklere, mer forutsigbar og skattemessig gunstigere enn den gjeldende ordningen for små oppstartsselskap, sier finansministeren.

Hverken tildeling eller innløsning av opsjonene vil utløse skatteplikt. Skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt. Den nye ordningen gjøres tilgjengelig for flere selskap enn dagens ordning. Det skjer ved at grensene for antall ansatte, driftsinntekter, balansesum og alder på selskapet økes til samme nivå som i den gjeldende svenske ordningen. Det vil være tilsvarende næringsavgrensninger som i Sverige.

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for mindre selskap å rekruttere og beholde nøkkelpersonell i konkurranse med større og mer etablerte bedrifter. Videre er regjeringen opptatt av å legge til rette for at selskap i en oppstart- og vekstfase skal få gjennomført planlagte investeringer, for å kunne vokse og bidra til sysselsetting og verdiskaping.

Ordningen vil erstatte den særskilte opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap, som ble innført fra 1. januar 2018. Det foreslås også en overgangsordning slik at opsjoner utstedt etter gjeldende ordning overføres til den nye ordningen. Overgangsordningen gjør det nødvendig med enkelte endringer i gjeldende opsjonsskatteordning med virkning fra og med i dag, 12. oktober. For opsjoner utstedt fra og med denne datoen må innløsningskursen på aksjene være lik eller høyere enn markedsverdien ved tildelingstidspunktet, og en enkelt ansatt kan ikke tildeles nye opsjoner som gjør at samlet markedsverdi på de underliggende aksjene overstiger 3 millioner kroner på tildelingstidspunktet.

Les mer i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, kapittel 4.