Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Redusert inntektsskatt og nytt jobbfradrag for unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å redusere trinnskatten på inntekt og å innføre et nytt jobbfradrag for unge. Trinnskattelettelsene treffer bredt, mens jobbfradraget er en mer målrettet skattelettelse til unge med lave inntekter.

– Både trinnskattelettelsene og jobbfradraget vil for mange gjøre det mer lønnsomt å jobbe, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Trinnskatt

Regjeringen foreslår at trinnskatten reduseres med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2, som gjelder på inntekt opptil om lag 670 000 kroner. Trinnskattesatsen på høyere inntekter videreføres uendret, men også personer med høyere inntekt får skattelettelse av forslaget.

– Lettelsen treffer bredt og bør ses i sammenheng med økte bilavgifter, sier finansministeren.

Årsvirkningen av økninger i bilavgifter er om lag 1,9 milliarder kroner, mens endringene i trinnskatten gir en skattelettelse i inntekt på om lag 2,5 milliarder kroner årlig.

Trinnskatten er en progressiv skatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt før fradrag. Medregnet dette forslaget har personer med inntekt opptil om lag 670 000 kroner fått redusert marginalskatten med mellom 1,8 og 5,0 prosentenheter siden 2013.

Jobbfradrag for unge

Andelen sysselsatte blant unge er redusert de siste 20 årene. Dette skyldes blant annet at flere tar høyere utdanning, men det handler også om økt utenforskap.

– Vi ønsker med dette å gjøre det mer lønnsomt å jobbe for unge som står på kanten av arbeidslivet, samtidig som vi gir en solid skattelette til de som allerede er i jobb, men som har lav inntekt, sier finansministeren.

Forslaget innebærer at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt med inntil 23 500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5 170 kroner.

Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.

– Med denne utformingen vil fradraget i hovedsak komme de med relativt lave inntekter til gode. Det bidrar til utjevning. Om lag 85 prosent av den samlede skattelettelsen på 1,5 milliarder kroner vil gå til dem med inntekt under 400 000 kroner, sier finansministeren.

For å styrke insentivene til å arbeide gis fradraget i arbeidsinntekt og næringsinntekt, og som hovedregel ikke i trygdeinntekter. Fradraget gis likevel i sykepenger og foreldrepenger.

Regneeksempel jobbfradrag for unge

Maksimalt fradrag er 23 500 kroner. Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Med en arbeidsinntekt på 350 000 kroner blir fradraget dermed redusert med:
(350 000 – 300 000) × 0,1 = 5 000 kroner

Fradraget blir da: 23 500 – 5 000 = 18 500 kroner

Siden skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 prosent, blir skattelettelsen:

18 500 × 0,22 = 4 070 kroner

Forslaget må ses i sammenheng med andre tiltak regjeringen gjennomfører for å gjøre det enklere for unge å få en fot innenfor arbeidslivet. Dette gjelder særlig utdannings- og kompetansetiltak, tiltak for at flere skal fullføre videregående skole, og tiltak for bedre psykisk helse.

Les mer i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll, kapittel 3.