Historisk arkiv

Dekning av tap og utgifter som følge av koronautbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i, har ført til tap og utgifter for både enkeltpersoner og selskaper. Den klare hovedregelen er at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter selv i en slik situasjon.

Dette presiserer Helse- og omsorgsdepartementet i et nytt rundskriv om dekning av tap og utgifter som følge av koronautbruddet.

Når helsemyndighetene fatter vedtak eller gir råd og anbefalinger som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap, utløser det i utgangspunktet ikke erstatningsansvar. Det betyr for eksempel at arrangører selv er økonomisk ansvarlig når et arrangement må avlyses som følge av råd eller vedtak fattet av helsemyndighetene. Smittevernloven har ingen bestemmelser om erstatning. Det forutsettes at den enkelte må bære egne kostnader som følger av vedtak etter smittevernloven.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en belastning for både enkeltpersoner og bedrifter, men vi er i en ekstraordinær situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Spesielle unntak

Det finnes imidlertid noen unntak der økonomisk tap kan dekkes av myndighetene. Dersom det er nødvendig for å verne befolkningens liv og helse, kan det bli aktuelt for staten å fatte vedtak med hjemmel i helseberedskapsloven. For eksempel vil det kunne være nødvendig å rekvirere boliger eller hotell i en situasjon for å isolere smittede.

Det kan også være aktuelt å beordre og omdisponere helsepersonell både i og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Utgangspunktet er at det offentlige vil dekke tap og utgifter andre pådrar seg som følge av tiltak som settes i gang med hjemmel i helseberedskapsloven. Hittil har ikke Helsedirektoratet fattet vedtak med hjemmel i helseberedskapsloven i forbindelse med koronautbruddet.

Et annet unntak kan være ekspropriasjonslignede inngrep etter smittevernloven, for eksempel bruk av andres eiendom.

Les rundskrivet