Historisk arkiv

Forenklet utgave av koronasertifikat i mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass innen regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til. Den forenklede utgaven av koronasertifikatet kommer på plass i mai. Den endelige versjonen av sertifikatet, som vil være helt i tråd med EUs regelverk, kommer i slutten av juni.

– Bruken av sertifikatet er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, blant annet etiske, smittevernfaglige, juridiske og samfunnsøkonomiske. Privatlivets fred, diskrimineringsvern og personvern er viktige temaer her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronasertifikatet består av tre deler: En del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser negativt testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest), og en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom (basert på en positiv PCR-test).

– For å kunne ha et koronasertifikat på plass i slutten av juni, er det viktig at arbeidet kommer godt i gang, sier Bent Høie. 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utreder nå hvordan et koronasertifikat kan brukes i gjenåpningen. Regjeringen vil ta stilling til bruken av koronasertifikat i Norge når de har mottatt denne anbefalingen.

Forenklet versjon i mai

Det finnes allerede en mulighet for å logge seg inn på Helsenorge og få en utskrift av vaksinestatus og testresultat.

Nå jobbes det med en trinnvis realisering av de ulike delene av løsningene i koronasertifikatet. Samlet visning av testresultat og vaksinasjonsstatus kommer på plass i mai.

Mot slutten av juni skal etter planen en første versjon av et koronasertifikat være klar, som er i tråd med EUs regelverk om digitale grønne sertifikat. Det skal være mulig å hente det digitalt fra helsenorge.no og laste ned for utskrift, og til bruk uten å være koplet til internett samt muligheten for å verifisere informasjon via en QR-kode.  

EUs Digitale grønne sertifikat

EU-kommisjonen la 17. mars frem et lovforslag om å opprette et digitalt grønt sertifikat, for å legge til rette for økt bevegelighet over landegrensene i EU under covid-19-pandemien. Det foreslåtte regelverket skal etablere et felles juridisk og teknisk rammeverk for utstedelse, verifikasjon og aksept av koronasertifikater i Europa.

Sertifikatet skal bli gratis tilgjengelig digitalt eller i papirformat. Det vil inneholde en QR-kode for å verifisere at sertifikatet er gyldig. 

Koronasertifikatet skal kunne verifiseres i et annet land enn i det landet der sertifikatet er utstedt, slik at den enkelte under reiser skal kunne dokumentere status for vaksinasjon, testing eller gjennomgått koronasykdom. Det vil være opp til det enkelte land å bestemme bruken av sertifikatene, og hvilke reiserestriksjoner som skal gjelde. Forslaget gjør heller ikke det å inneha et gyldig vaksinesertifikat til en forutsetning for å kunne reise i Europa.

Regjeringen legger smittesituasjonen og graden av vaksinering til grunn for hvilke lettelser som kan gjøres i de nasjonale smitteverntiltakene. Vi støtter derfor at selve bruken av koronasertifikatet reguleres av det enkelte land.

– Norge deltar fullt ut i forhandlingene om koronasertifikatet i EUs rådsstruktur. 14. april vedtok Rådet sin posisjon hvor de støtter etableringen av et europeisk koronasertifikat. Nå gjenstår Europaparlamentets behandling og deretter forhandlinger mellom EU-institusjonene, sier Høie.

Lovforslaget skal etter planen vedtas og tre i kraft innen utgangen av juni.

– Fra norsk side har vi lagt vekt på at en koordinert europeisk tilnærming til utforming av koronasertifikater kan være med å bidra til en trygg gjenåpning i Europa. Vi har samtidig understreket at bruken av sertifikatene må reguleres av nasjonale myndigheter, påpeker helse- og omsorgsministeren.