Historisk arkiv

Ny finansavtalelov styrker forbrukervernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt frem forslag om en ny og modernisert finansavtalelov. Lovforslaget innfører nye tiltak for å hindre at folk får gjeldsproblemer, særlig innen forbruksgjeld, og nye regler som skal gi vern mot svindel med finansielle tjenester som BankID.

– Finansbransjen har utviklet seg mye de siste årene, og det var derfor behov for et lovverk tilpasset dagens utfordringer. Regjeringen foreslår nå en lov som tar bedre hensyn til samfunnets behov for et velfungerende marked for finansielle tjenester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Et viktig formål med den nye loven er å sikre en god balanse mellom finansnæringen og kunden. Departementet foreslår derfor å styrke forbrukervernet og en presisering av blant annet forbrukerens rettigheter og tjenesteyterens plikter. Dette gjelder særlig når kunden skal søke nye lån eller økt kredittramme. Departementet foreslår et større ansvar for bankene i tilfeller der banken misligholder plikten til å vurdere forbrukerens kredittevne eller der de ikke avslår kredittsøknaden til kunder som ikke har råd til å ta opp lån. Da mener departementet at bankene bør kunne bli erstatningsansvarlige eller risikere at kredittbeløpet som skal tilbakebetales kan bli satt ned av Finansklagenemnda eller domstolene.

– Har ikke kunden råd til å ta opp lån, har banken en plikt til å ta avslå lånet. Det må bli slutt på at forbrukeren alene skal ta ansvar for en risiko som bankene burde ha unngått. Jeg tror derfor forslaget vil motivere bankene til opptre mer ansvarlig, sier Monica Mæland.

Departementet foreslår å regulere partenes rettigheter og plikter ved bruk av elektronisk signatur til å inngå avtaler om finansielle tjenester. Personen som den elektroniske signaturen er utstedt til, skal etter forslaget bare være ansvarlig for en egenandel på 450 kroner. Egenandelen gjelder ikke om signaturinnehaveren på forhånd kunne ha oppdaget misbruket og forutsatt at vedkommende ikke har opptrådt svikaktig. Ved grov uaktsomhet er egenandelen 12 000 kroner. Ved forsett kan signaturinnehaveren bli ansvarlig for hele tapet.

– Vi har sett eksempler hvor enkeltpersoner har blitt holdt ansvarlige for store beløp etter at noen som står dem nær har fått tak i deres BankID. Loven foreslår en sterkere beskyttelse av kunden med en egenandel på kun 450 kroner, unntaket er selvsagt hvis man har vært veldig uforsiktig og skjødesløs, sier Monica Mæland.

Lovforslaget gjennomfører også nye EU-direktiver om boliglån, betalingskontoer og betalingstjenester.