Historisk arkiv

Effektiviseringspotensial i departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Når vi skal forenkle og forbedre offentlig sektor, må vi også se på oss selv og departementene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. En fersk rapport viser at det er stort potensial til å drive departementene bedre enn i dag ved å effektivisere og fornye administrative funksjoner.

- Det er viktig at vi organiserer staten og departementene så bra og effektivt som mulig. Rapporten gir oss en god verktøykasse for å drive mer effektivt og skape bedre kvalitet, sier Sanner.

Rapporten er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For første gang er det utredet hvordan de administrative funksjonene i departementene fungerer og hvorvidt de kan effektiviseres. Kostnadene for gjennomføring av de administrative funksjonene i departementene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) utgjør om lag 1922 millioner kroner årlig.

I rapporten vurderes de ulike tjenestene, de som gjøres felles og de departementene gjør hver for seg. Ressursbruken i hvert departement måles. Rapporten viser at dersom alle departementer var like effektive som det mest effektive departementet, på det enkelte tjenesteområde, kan det oppnås en besparelse på om lag 210 millioner kroner i året. Dersom en holder personalfunksjonen utenfor, kan det oppnås en besparelse på om lag 180 millioner kroner i året. Dersom departementene som i dag har en høyere ressursbruk enn gjennomsnittet for departementene blir like effektive som gjennomsnittet, vil det kunne oppnås en besparelse på om lag 65 millioner kroner i året. Dette er et potensial som utrederne mener er et absolutt minimum som kan realiseres de nærmeste årene.

- Staten skal bli bedre og jobbe smartere. Da må vi også redusere kostnadene der det er mulig. Det handler ikke om å løpe fortere, men å jobbe smartere og få til mer samhandling mellom departementene. Hvis det er mye dobbeltarbeid eller noe er bedre organisert i ett departement enn et annet er det viktig at vi lærer på tvers. Denne rapporten gir gode innspill i dette arbeidet, sier Sanner.

Det er CapGemini som har laget rapporten på oppdrag fra departementet. De har lagt vekt på å identifisere muligheter for kostnadseffektivisering gjennom utnyttelse av stordriftsfordeler, bruk av mer moderne teknologi, økt produktivitet og bedre bruk av leveranser fra markedet.

- Rapportens hovedfokus er lavere kostnader. Jeg er opptatt av at vi også skal bruke rapporten til å heve kvaliteten. Med bedre organisering og mindre dobbeltarbeid kan ansatte også bruke tid på å gi bedre tjenester, sier Sanner.

Gevinstmuligheter i form av økt kvalitet og service på tjenestene er også kartlagt og analysert. I rapporten er det en rekke forslag om forbedring og videreutvikling av de administrative funksjonene i så vel departementsfellesskapet som i det enkelte departement frem mot år 2020.

Rapporten kan også betraktes som et første innspill til organiseringen og driften av felles funksjoner og tjenester i det nye regjeringskvartalet og blir nå sendt på høring til alle departementene og DSS. Deretter drøftes aktuelle tiltak med departementene og videre i regjeringen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00