Historisk arkiv

Nytt, større og moderne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra årsskiftet fikk Norge et nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentlig sektor.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Da han gikk inn som statsråd i Solberg-regjeringen i oktober, fikk han ansvar både for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelingen i Miljøverndepartementet.

Nå er de 425 medarbeiderne samlet i ett departement under en minister.Sanner ser kraftsamlingen som naturlig og nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner om en offentlig sektor som fungerer bedre og gir innbyggerne raskere og bedre hjelp.

Sanner minner om at to av Sundvolden-plattformens prosjekter for den nye regjeringen sorterer inn under KMD. Det ene er en mer effektiv forvaltning, det andre er å sikre kommuner som er rustet for fremtiden.

– Vi vil jobbe systematisk for å skape en enklere hverdag for folk flest, enten de trenger god velferd eller effektiv forvaltning.  Det er også viktig å rette oppmerksomheten mot arbeidsmåter og ledelse i forvaltningen. Vi må sikre at de dyktige medarbeiderne i stat og kommune kan bruke mer av tiden til å løse viktige arbeidsoppgaver, sier Sanner

– Vi er i også gang med arbeidet for å styrke lokaldemokratiet. Det handler om sterkere lokalt selvstyre og mindre statlig detaljstyring, om å gjennomføre en kommunereform som vil gi innbyggerne bedre tjenester i dag og i fremtiden. Mer robuste kommuner kan få flere oppgaver og mer ansvar, sier statsråden. 

Han medgir at arbeidsoppgavene blir mange og store. – Da er det viktig å sette klare krav og tydelig mål. Vi må se de store sammenhengene og utfordre systemene hvis vi skal lykkes med å gjøre endringer som merkes i samfunnet, sier Sanner.

Han minner om at regjeringen ønsker en samfunnsutvikling preget av mer tillit til enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og gründere.– Samfunnet skal skapes og utvikles nedenfra – ikke detaljstyres ovenfra. Det gir både mer mangfold, mindre byråkrati og større gjennomføringskraft for de store politiske prosjektene, sier statsråden. 

I tillegg til å samordne regjeringens moderniseringspolitikk, har KMD ansvaret for områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, personvern, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk. Departementet har også ansvar for en rekke underliggende etater og virksomheter.