Historisk arkiv

100 millioner kroner ekstra til finansiering av båt- og ferjefylkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen styrker båt- og ferjefylkene med 100 millioner kroner for å sikre et godt transporttilbud for folk og næringsliv langs kysten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Transporttilbud med ferje og båt er svært viktig for folk og næringsliv langs kysten. Om lag 30 millioner passasjerer fraktes hvert år med båt og ferje, blant annet for å komme seg til og fra jobb og skole. Norsk næringsliv er avhengig av et godt tilbud for å utnytte mulighetene for verdiskapning som ligger langs kysten.

– Regjeringen vil i neste års kommuneopplegg satse på båt- og ferjefylkene. Med denne satsingen ønsker vi å styrke transporttilbudet for folk og næringsliv langs kysten, sier Sanner.

100 millioner kroner til båt- og ferjefylkene

Mange fylkeskommuner har meldt om økte kostnader i båt- og ferjesektoren i forbindelse med nye anbud. De økte kostnadene skyldes blant annet at fylkeskommunene har tatt ansvar for å nå klimamålene, og derfor stilt strenge krav til null- og lavutslippsteknologi ved nye ferjeanbud.

Regjeringen foreslår å gi 100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene i 2018 særskilt til båt- og ferjefylkene. Dette vil bidra til å styrke transporttilbudet og legge til rette for investeringer i miljøvennlig teknologi.

– Lav- og nullutslippsteknologi krever store investeringer, men gir også store gevinster for klimaet. Samtidig åpner det for nye muligheter for mange verft langs kysten, og det er viktig i en krevende omstillingstid, sier Sanner.

Ny kostnadsnøkkel

Regjeringen vil i tillegg foreslå en ny finansieringsmodell for båter og ferjer. Dagens system er ikke rettferdig, siden fylkene får like mye penger per ferjesamband uavhengig av om det er kort eller lang distanse, eller få eller mange passasjerer.

– Vi foreslår nå en modell som vi mener fanger opp de ulike forholdene som påvirker fylkenes utgifter til ferjer. Vi tar blant annet hensyn til strekningslengde, trafikkmengde og antall skolereiser med ferjer, sier Sanner

Den nye nøkkelen legger til rette for en mer effektiv drift av båtrutene, siden fylkeskommunene får beholde gevinsten hvis de reduserer kostnadene.

Forslaget til ny kostnadsnøkkel bygger på anbefalingene i rapporten Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter, som er utarbeidet av Møreforskning Molde på oppdrag fra departementet, samt departementets egne analyser.

Båt- og ferjefylkene har vært involvert i arbeidet med Møreforsknings rapport, og har hatt mulighet til å uttale seg om rapporten. Et flertall av fylkeskommunene støtter metodikken og prinsippene som ligger til grunn for anbefalingen om nytt ferjekriterium, og mener at det foreslåtte ferjekriteriet er en forbedring sammenlignet med dagens nøkkel.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00