Historisk arkiv

Enklere hverdag for titusenvis av nordmenn med forbedret eierseksjonslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har i dag besluttet at den nye eierseksjonsloven skal tre i kraft fra nyttår. - Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. Dette skal bidra til gode og trygge bomiljøer. Loven vil tre i kraft fra årsskiftet, sier Sanner.

Loven innebærer samlet sett betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. – Regjeringen jobber med "Klart lovspråk". Vi har derfor lagt stor vekt på at det skal være klart språk i den nye eierseksjonsloven, sier Sanner.

Ny regel skal trygge forbrukerne

En viktig nyskapning i loven er en regel som reduserer risikoen for at uskyldige og uvitende forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven. Gjennom koblingen mellom de to lovene skal det i fremtiden ikke være mulig å opprette boligseksjoner som ikke er godkjent for beboelse. - Med den nye regelen håper vi å forhindre at godtroende forbrukere kjøper "katta i sekken" og i verste fall risikerer å måtte flytte fra sin bolig, sier Sanner.

Klarere regler om vedlikehold og nye regler om erstatning ved forsømt vedlikehold

Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov. Dagens lov mangler regler om erstatningsansvar for seksjonseiere og sameier som bryter vedlikeholdsplikten. Denne mangelen repareres nå.

Mer fleksible regler om parkering i sameiet

Loven inneholder helt nye regler om hvordan parkering kan organiseres i eierseksjonssameier. Formålet har vært å gjøre reglene mer fleksible. Loven har i tillegg en ny regel som skal sikre at parkeringsplasser som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, faktisk gjøres tilgjengelige for de med behov.

Viderefører forbudet mot å kjøpe flere enn to boliger i samme sameie

På grunn av de siste årenes prisutvikling på boligmarkedet med stadig vekst i boligprisene, videreføres forbudet mot å kjøpe flere enn to leiligheter i ett og samme sameie. - Forbudet kan bidra til å dempe investeringsviljen i sekundærboligmarkedet, sier Sanner.

Én regel vil ikke tre i kraft før til sommeren 2018

Loven har en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering. Uten seksjonering vil en slik bolig være vanskelig å pantsette, og dermed også vanskelig å selge. Forskriften til denne bestemmelsen vil ikke være klar til nyttår, og akkurat denne bestemmelsen vil derfor først tre i kraft 1. juli 2018.

Regler om korttidsutleie mv

Under behandlingen av forslaget til ny lov ba Stortinget departementet om å komme tilbake med et forslag til regler som kan regulere adgangen til korttidsutleie i eierseksjonssameier. Dette vil departementet følge opp.

Andre endringer

  • Seksjoneringstidspunkt er flyttet fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse. Dette gjør det mulig for en utbygger å skaffe finansiering til sitt byggeprosjekt på et tidligere tidspunkt enn dagens lov tillater.
  • Tydeligere regler om hvilke oppgaver kommunen har i en seksjoneringssak, skal gjøre det lettere å være saksbehandler i kommunen.
  • Loven innfører en frist på tolv uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker
  • Kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene (selvkostprinsippet).
  • Betydelig forenklede revisjons- og regnskapsregler. Alle sameier med 21 eller flere seksjoner får lovpålagt plikt til å føre regnskap etter regnskapslovens regler og til å ha statsautorisert eller registrert revisor.

Forskrifter og rundskriv vil være på plass til nyttår

Frem til ikrafttredelsen skal departementet jobbe med å lage forskrifter til loven. Et forslag vil snart bli sendt på offentlig høring. Departementet jobber også med å lage et rundskriv til loven. Rundskrivet er først og fremst tenkt som et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten, men også andre brukere av loven vil kunne finne nyttig informasjon i rundskrivet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00