Historisk arkiv

Historisk arkiv

Veileder for bedre planlegging i sjøområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Vi ønsker at kommunene skal planlegge for havbruk og andre næringer i sine sjøområder. Derfor har vi laget en veileder som viser hvordan verktøyene i plan- og bygningsloven kan brukes til dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Mange kommuner og fylkeskommuner har utarbeidet gode planer for sine kystnære sjøarealer, men fortsatt er det kommuner som bør ta i bruk planverktøyene mer aktivt.

- Jeg er glad for at vi kan presentere en ny og grundig veileder som gir konkrete svar på mange spørsmål. Noen kommuner og fylkeskommuner har kommet langt i planleggingen av sjøområdene, og deres erfaringer har vært verdifulle i arbeidet med veilederen, sier Astrup.

Plan- og bygningsloven gjelder ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Dette omfatter arealer av stor betydning både for Norge som nasjon og for lokal utvikling. Det er viktig at planene gir utviklingsmuligheter for havbruk og andre næringer, samtidig som hensyn til sjøveis transport, miljø og andre forhold ivaretas.

Med gode kommunale planer et forutsetningen for et godt samarbeid mellom kommuner og næringsliv på plass. Regjeringen har ambisjoner om å øke produksjonen fra sjøområdene og da er oppdaterte planverktøy i den "blå åkeren" viktig.

For at lokale myndigheter skal kunne styre arealbruken, må det utarbeides helhetlige planer som er godt forankret og som avklarer forholdet mellom bærekraftig bruk og vern av arealene. Oppdaterte planer vil også forbedre samordningen mellom ulike interesser og sektorlover som gjør seg gjeldende i sjøområdene.

- Jeg vet at mange kommuner ønsker å sette i gang arbeidet med planlegging av sjøområdene. I veilederen gis det råd om hvordan dette kan gjennomføres. Kysten er svært variert, og planverktøyene må tilpasses ulike behov. For å lykkes er det viktig å legge til rette for gode planprosesser og involvere innbyggere, næringslivet, organisasjoner og regionale myndigheter. Jeg tror veilederen vil bidra til bedre planer og raskere planprosesser i sjøområdene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker tilbakemeldinger på hva som kan forbedres i veilederen.

Les veilederen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00