Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

125 000 kroner i gaveforsterkning til Mjøsmuseet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Mjøsmuseet får 125 000 kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. Pengene skal gå til restaurering og tilbakeføring på Gjøvik gård.

Gaveforsterkningen fra Kulturdepartementet baserer seg på testamentariske gaver på 500 000 kroner fra to privatpersoner, Wexel Hansen Kauffeldt og Alf Mjøen.

- Dette er det første tilskuddet Mjøsmuseet får fra gaveforsterkningsordningen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Museer som får en pengegave kan søke Kulturdepartementet om statlig gaveforsterkning på 25 prosent.

- Støtten fra gaveforsterkingsordningen viser at det lønner seg for museer å arbeide for å få inn flere private givere, sier kulturminister Widvey. 

Om gaveforsterkingsordningen

Regjeringen innførte gaveforsterkningsordningen i 2014 for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. I 2015 er ordningen utvidet til å gjelde pengegaver som har som formål å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer. Det er satt av en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015 mot 10 millioner i prøveåret 2014.

Alle museer som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne (jf www.kulturradet.no/museum/statistikk) vil kunne søke om gaveforsterkning i 2015.

Gaveforsterkningsordningen gjelder i dag museum. I kulturbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å utvide ordningen til også å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til ordningen fra 30 til 45 millioner kroner.

Om Mjøsmuseet

Mjøsmuseet er et konsolidert museum i Oppland, med flere arenaer på vestsiden av Mjøsa, deriblant Gjøvik gård. Det er 23 årsverk ved museet, som i 2013 hadde 57 000 besøkende.

Mjøsmuseet mottar driftstilskudd på 8,9 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2015.

Kontaktperson i Mjøsmuseet: Direktør Arne Julsrud Berg, tlf. 41 47 69 27.