Historisk arkiv

228 000 kroner i gaveforsterkning til Vitensenteret i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Vitensenteret i Trondheim får 228 000 kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. Pengene skal gå til prosjektet "Multimediateater og planetarium".

Gaveforsterkningen fra Kulturdepartementet baserer seg på pengegaver fra Statoil, E.A. Smith AS Stiftelse, Norway Makers, NITO og Arild og Emilie Bachkes Fond

- Dette er det første tilskuddet Vitensenteret i Trondheim får fra gaveforsterkningsordningen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Museer som får en pengegave kan søke Kulturdepartementet om statlig gaveforsterkning på 25 prosent.

- Støtten fra gaveforsterkingsordningen viser at det lønner seg for museer å arbeide for å få inn flere private givere, sier kulturminister Widvey. 

Om gaveforsterkingsordningen

Regjeringen innførte gaveforsterkningsordningen i 2014 for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. I 2015 er ordningen utvidet til å gjelde pengegaver som har som formål å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer. Det er satt av en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015 mot 10 millioner i prøveåret 2014.

Alle museer som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne (jf www.kulturradet.no/museum/statistikk) vil kunne søke om gaveforsterkning i 2015.

Gaveforsterkningsordningen gjelder i dag museum. I kulturbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å utvide ordningen til også å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til ordningen fra 30 til 45 millioner kroner.

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret i Trondheim (ViT) er et av ni regionale vitensentra som er omfattet av Vitensenterprogrammet. Disse vitensentrene mottar fast driftstilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

ViT er et regionalt vitensenter, og er organisert som en stiftelse med formål å formidle naturvitenskap og teknologi på en instruktiv, engasjerende og lett forståelig måte til et bredt publikum. Vitensenteret skal henvende seg til allmennheten med spesiell vekt på barn og ungdom og inspirere disse til å velge utdanning innen naturvitenskap og teknologi. Vitensenteret skal også medvirke til forskning og utdanning innen det interaktive formidlingsfelt. Stiftelsen er medlem av Museumsforbundet, rapporterer til Museumsstatistikken og har ikke økonomisk erverv til formål.

Vitensenteret i Trondheim hadde 76 000 besøkende i 2014.  

Kontaktperson i Vitensenteret i Trondheim: Direktør Arnfinn Stendal Rokne, tlf. 902 13 926.