Historisk arkiv

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs innlegg i budsjettdebatten i Stortinget 11.12.2013, Næringskomiteens innstilling 8 S (2013-2014).

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

President,

Regjeringen har visjoner for en fremtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak målet vårt om å øke matproduksjonen. Regjeringen mener at det beste vi kan gjøre for å nå dette målet, er å sikre en kostnadseffektiv matproduksjon og legge til rette for økt lønnsomhet for dei som produserer mat. For å få til dette, vil oss fremover gå gjennom lover, regler og støtteordninger med sikte på å forenkle og prioritere midlene mer målrettet enn det som har vært gjort før.

President, før jeg begynte i jobben som landbruks- og matminister mente jeg at landbruket har et rekrutterings- og imageproblem. FrP har aldri styrt landbrukspolitikken før. De første par månedene som landbruks- og matminister har jeg besøkt jordbruks- og skognæring rundt om i mange fylker og fått bekreftet at rekruttering er en av de største utfordringene fremover. Innsøkingen på landbruksskolene er lav og utdanningstilbud er truet av nedlegging noen steder.

Vi er avhengig av at unge tar over og satser om vi skal beholde matverdikjeden ute i distriktene. Eksempelvis er slakteri og meieri avhengig av bønder som leverer melk og kjøtt for å kunne videreføre driften. I Leknes i Lofoten besøkte jeg Horn Slakteri som ser utfordringer fremover. Mange av bøndene som leverer dyr til dem har passert 60 år og interessen for å overta fra yngre generasjoner er laber. Til tross for at Lofotlam etterspørres av stadig flere forbrukere, og at det produseres mindre enn markedet etterspør, er det ikke iver etter å produsere mer lokalt. Å produsere mat har ikke den statusen det fortjener i vårt samfunn og det er en nøkkelfaktor om vi skal få ungdommen til å gå inn i yrket. For at Horn slakteri og andre næringsmiddelbedrifter skal ha fortsatt grunnlag for drift, og for at vi skal kunne levere den maten som norske forbrukere ønsker, er vi avhengig av at flere unge velger bondeyrket fremover.

President, jeg mener det er viktig at både politikere og næringen selv snakker opp landbruket og ikke ned. Unge mennesker har store muligheter i dag til å utdanne seg til attraktive yrker med gode lønnsbetingelser og mye fri. Dersom landbruket skal konkurrere med dette er det første bud at vi som politikere og bøndenes fremste tillitsmenn og kvinner snakker opp landbruket istedenfor å fremheve alt som er vondt og vanskelig. For det er mye som er positivt. Matvaresektoren er viktig for folk flest. Både primærnæringene og næringsmiddelindustrien representerer mange arbeidsplasser over hele landet.

Det er også nødvendig at vi legger til rette for en politikk som gjør at bonden i enda større grad skal kunne ta i bruk teknologiske hjelpemidler. For å skape økt lønnsomhet må man se dette i sammenheng med konsesjonsgrenser. Det er for eksempel et paradoks at en melkerobot kan melke 600 000 liter i året, men kvotegrensen for et enkeltbruk er bare 450 000 liter. Ny teknologi vil gi matprodusenter mer fritid som er en viktig verdi for unge i dag.

Jordbruksavtalen og reindriftsavtalen løper ut første halvår. Regjeringen kommer til å gjennomgå avtalene med sikte på å få til forenklinger og ha som mål for arbeidet å redusere antallet støtteordninger.

Blant annet har jeg signalisert at jeg vil prioritere heltidsbonden og legge til rette for større enheter med mer robuste driftsopplegg. Regjeringen ønsker et aktivt landbruk over hele landet og dette betyr at vi kommer til å ha støtteordninger som tar høyde for det. Jeg vil også ha en gjennomgang av investeringsstøtten for å se om denne er innrettet på en optimal måte.

Denne regjeringen satser på skognæringen. Neste år har vi til sammen fått økt bevilgningen til skogsbilveier med 30 millioner kroner. Dette vil gjøre skogeierne i stand til å ta ut mer verdier fra skogen. Den rød-grønne regjeringen hadde fokus på å ivareta regnskog i andre deler av verden. Denne regjeringen ønsker også å satse på skognæringen i Norge fordi det er bra klimapolitikk og bra næringspolitikk.

Regjeringens satsing på skogsveiinvesteringer kan gi en produksjonsverdi i fastlandsindustrien på opp mot 3 milliarder kroner i året.

President – Jordbruksavtalen som ligger fast for 2014 utgjør nesten 85 prosent av mitt departement sitt budsjett. Vi har likevel fått til noen endringer som peker i riktig retning, blant annet ved effektivisering, økt satsing på infrastruktur i skogbruket og økt satsing på næringsrettet innovasjon.

President, jeg vil i motsetning til mine nærmeste forgjengere være opptatt av å være en minister også for forbrukerne. Jeg mener norske forbrukere fortjener å få et enda mer variert vareutvalg. Etterspørselen etter norsk lokalprodusert høykvalitetsmat er økende og utviklingen på dette området viser at forbrukerne er villig til å betale mer når kvaliteten oppleves som god.

President – Mitt ansvar nå er å følge opp stortingsvedtakene på en så god måte som mulig, og sikre god forvaltning av de budsjettmidlene jeg har fått ansvar for.