Historisk arkiv

Omdisponeringen av dyrka jord på samme lave nivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2018, like under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er i så fall på omtrent samme nivå som for 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 4 000 dekar.

Omdisponeringen av dyrkbar jord har imidlertid økt betydelig, fra 4 826 daa i 2017 til 9 020 daa i 2018. Akershus sto for 5 241 daa, herav Ullensaker med 3 784 daa. Dyrkbar mark er skog, utmark og arealer som lar seg oppdyrke for jordbruksproduksjon med større inngrep.

Tallene er foreløpige, og det er enkelte kommuner som ikke har levert tall. Endelige tall kommer i juni. 

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.

Økt nydyrking

De foreløpige KOSTRA-tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrking i 2018, fra et allerede høyt nivå. I 2018 ble det gitt tillatelse til å nydyrke hele 24 619 dekar, mot 22 702 dekar i 2017. De klart høyeste tallene for 2018 finner vi i Hedmark (5 490 daa) og Trøndelag (5 253 daa). På de neste fire plassene følger Oppland (2 400 daa), Troms (2 012 daa), Rogaland (1 957 daa) og Nordland (1 711 daa). Disse seks fylkene står for om lag 76 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2018.

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, de endelige tallene vil foreligge i juni.

Tresking på nedbyggingsklart jorde på Moer, Ås i Akershus
De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2018, like under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO