Historisk arkiv

Jordvernmålet er innen rekkevidde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca 3 700 dekar i 2017, like under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er i så fall en nedgang på hele 38 prosent fra 2016, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca 6 000 dekar. Særlig har omdisponeringen til samferdselsformål gått ned fra 2016 til 2017.

Tallene er foreløpige, og det er enkelte landbrukskommuner som ikke har levert tall. Endelige tall kommer i juni.

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Den 6. februar i år ba et enstemmig Storting om at regjeringen legger fram en revidert/oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med budsjettframlegget for 2019. 

– Desse tala er gledelege, og viser at regjeringa er på rett veg for å nå målet som Stortinget satte for to år sidan, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. - Tala viser og at kommunane samla sett har gjort ein bra jobb med å redusere omdisponeringa, og gjennom det har dei tatt ansvaret for å nå jordvernmålet, sier Dale. 

Økt nydyrking

De foreløpige KOSTRA-tallene viser en liten økning i tillatt nydyrking i 2017, fra et allerede høyt nivå. I 2017 ble det gitt tillatelse til å nydyrke hele 21 845 dekar, mot 21 612 dekar i 2016. De høyeste tallene for 2017 finner vi i følgende fylker (i rekkefølge): Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag, Nordland og Rogaland. Disse fem fylkene står for om lag 60 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2017. Hedmark ligger klart på topp med ca 4 500 dekar (21 prosent av tillatt nydyrking). 

KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, de endelige tallene vil foreligge i juni.

Potetblomstring, Grimstad, Råde i Østfold.
De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca 3 700 dekar i 2017, like under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO