Historisk arkiv

Utredning om formuesskattens virkninger for små og mellomstore bedrifter og deres eiere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning om formuesskatten, foretatt av Frischsenteret og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Formuesskatt og hvilke effekter den har for bedrifter og eiere er et stadig tilbakevendende tema. Selv om det finnes en del teoretisk forskning på dette området, er det mindre empiri som belyser sammenhenger mellom formuesskatt, investeringer og eierskap i Norge. Departementet lyste av den grunn ut et utredningsoppdrag med det formål å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.

Utredningen utnytter registerdata i Norge om eiere, husholdninger, skatter, næringsvirksomhet og sysselsetting. Den ser særlig på små og mellomstore majoritetseide foretak og dere eiere i perioden 2007-2017. Utredningen omfatter både en deskriptiv analyse og en empirisk analyse. I den empiriske analysen ser forskerne på mulige effekter som regelendringer i formuesskatten har hatt på investeringer, utbytte og sysselsetting i disse bedriftene. I tillegg ser de også noe på flyttetilbøyeligheten til eierne av disse bedriftene.

Frischsenteret og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har levert sin utredning bestående av en sluttrapport og et utkast til working paper.