Historisk arkiv

Etablerer bredbåndskommunikasjon i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen inngår en avtale med det statlig eide selskapet Space Norway om bredbåndskommunikasjon i nord ved hjelp av satellitter.

- Det er dårlig og ustabil bredbåndsdekning i nordområdene. Nå etablerer regjeringen bredbåndskommunikasjon i Arktis. Norskeide satellitter skal sørge for at de som driver aktivitet i nordområdene får raskt og stabilt internett, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dårlig dekning i nordområdene skaper utfordringer for sikkerhets- og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver som sjøredning, oljevern, forsvar og krisehåndtering.

-  Dette er spesielt viktig for Forsvaret som har behov for kommunikasjon som tilfredsstiller operasjonelle krav. Satellittdekning i hele Arktis kan også benyttes av styrker fra nasjoner som Norge har inngått avtale med i fred, krise og ved konflikt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Space Norway har siden 2015 jobbet med å finne bærekraftige løsninger som sikrer at både offentlig og privat sektor får dekket sine behov for bredbåndskommunikasjon i nord ved hjelp av satellitter. Satellittene skal etter planen skytes opp i 2022.

- Bedre kommunikasjonskapasitet er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i nord. Det vil være positivt for all aktivitet fra skipstrafikk til forsvar, fiskeri og forskning, sier næringsminister Røe Isaksen.

Norge og USA skal samarbeide, og en avtale om satellittsamarbeid er signert av det norske Forsvarsdepartementet og det amerikanske forsvarsdepartementet.

- Regjeringen har en ambisjon om å styrke kommunikasjonskapasiteten i nordområdene, og vi har et langsiktig samarbeid med USA på dette området. Det gir både økonomiske og teknologiske fordeler. Ved å dele forskning, utvikling og produksjonskapasitet blir det billigere for alle parter, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Bakgrunn

Space Norway AS sitt prosjekt baserer seg på en løsning med to satellitter, som vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. Satellittene har en forventet levetid på 15 år.

Space Norway fikk løfter i juni i fjor om at staten vil bidra som eier med egenkapital dersom selskapet klarte å forhandle frem gode avtaler. Det ble stilt krav om at prosjektet skal være lønnsomt. I tillegg skal markedsrisiko bæres av kundene ved at inntektene til prosjektet er sikret i hele levetiden til satellittene.

Selskapet har nå landet kundeavtale med en verdensledende kommersiell satellittoperatør og Forsvarsdepartementet, og har et prosjekt som kan realiseres. Regjeringen bidrar med inntil 101 millioner amerikanske dollar i egenkapital til Space Norway. I tillegg til denne egenkapitalen vil Space Norway inngå avtale om banklån for resterende ekstern finansiering.

Flere allierte nasjoner ønsker tilgang til det norske militære bredbåndet på satellittene for kommunikasjonsformål, og det er i denne sammenheng etablert dialog om samarbeid, med blant andre Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Canada, i tillegg til USA.

Forsvarsdepartementet i Norge ivaretar det amerikanske forsvarsdepartementets rettigheter og forpliktelser i prosjektet, og det er derfor det norske Forsvarsdepartementet som er Space Norways avtalepartner.

Det norske forsvarets militære nyttelast er basert på et såkalt x-bånd. X-bånd er NATOs foretrukne frekvens for militær satellittkommunikasjon. Dette er en regulær bredbåndskapasitet og vil brukes av norske og allierte styrker for regulære kommunikasjonstjenester.

Space Norway har etablert et datterselskap Space Norway HEOSAT AS som vil stå for alt arbeidet med dette programmet fremover og også operere satellittene.