Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny ordning for bedriftene åpner opp for å hente nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Ordningen vil ha strenge krav og avgrensninger.

– Smittesituasjonen i Norge og ikke minst i Europa tilsier at vi dessverre fortsatt må begrense antallet som reiser hit så mye vi kan. Samtidig må vi sørge for å opprettholde aktivitet i norske bedrifter. Derfor etablerer vi nå en svært snever unntaksordning, som skal sikre innreise for utenlandske arbeidstakere som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter, sier næringsminister Iselin Nybø.

Teknisk personell

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammet regjeringen i januar kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge.

Regjeringen varslet tidligere i februar at det skal opprettes en svært snever søknadsbasert ordning for enkeltpersoner som næringslivet er avhengig av for å holde driften i gang. Nå er ordningen klar.

Ordningen vil være i drift fra lørdag 20. februar kl. 10.00. Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr. Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten.

Arbeidstakere får kun innreisetillatelse i 14 dager fra vedtaksdato. Denne gyldighetsperioden gjelder for selve innreisetillatelsen, og er uavhengig av oppholdets  varighet. Det er en forutsetning at utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt. Det er ikke mulig å søke om innreise for arbeidstakere fremover i tid.

Arbeidstakere som ankommer Norge må følge gjeldende karantenebestemmelser. Regjeringen jobber også med en innstramning rundt bruk av karantenehotell ved ankomststed.

Det er Sjøfartsdirektoratet som administrerer ordningen, og bedrifter kan søke gjennom Altinn.

Kan bli utvidet

Næringsministeren åpner for at ordningen på sikt kan bli utvidet.

– Jeg har stor forståelse for at innreiserestriksjonene har store konsekvenser for næringslivet og for de utenlandske arbeidstakerne. Regjeringen jobber med en gradvis åpning av grensene. I første omgang åpner vi nå for teknisk personell som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter. Vi vil nå se på om vi etter hvert kan åpne for andre arbeidstakere. Detaljer om dette kommer vi tilbake til etter en helhetlig vurdering av smittesituasjonen og næringslivets behov, sier Nybø.

Strenge regler for oppfølging

Arbeidstakere som får unntak må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene.

Arbeidsgiver må i søknad oppgi detaljer om karantenested, eventuell forhåndsgodkjenning av annet egnet oppholdssted og transport fra innreisested til karantenested. Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises og arbeidsgiver utestenges fra unntaksordningen.

Ved innreise til Norge er det krav om å være i karantene. Som hovedregel skal karantenen være på karantenehotell. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon, har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Regjeringen innfører nå også krav om forhåndsgodkjenning av karantenefasiliteter for arbeidsgivere som stiller egnet oppholdssted til disposisjon. Ordningen trer i kraft 22. februar.

Les mer

Hvem er det som vil få unntak fra innreiserestriksjonene? 
I første omgang vil det være mulig å søke om unntak fra innreiserestriksjoner for utlending som har teknisk kompetanse, og som skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr. Søknaden gir ikke unntak automatisk. Det er et krav at utlendingen har arbeids- eller oppdragsavtale med foretaket som søker, og at vedkommende skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet. Det er også et krav at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet. Unntaket gir heller ikke fritak fra øvrige smittevernregler og anbefalinger. Det er en forutsetning at karantenebestemmelser kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Hvordan dokumenteres det om den enkelte som unntas har en kritisk funksjon eller teknisk kompetanse?
Foretaket søker på vegne av arbeidstaker. Det er et krav at foretaket er registrert i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret, er skattepliktig i Norge jf. skatteloven kapittel 2, har ordnede forhold med hensyn til betaling av skatter og avgifter og at foretaket utøver lovlig aktivitet. Søknad sendes til Sjøfartsdirektoratet via fastsatt skjema i Altinn. Søknaden må inneholde kontaktinformasjon til foretaket og skatteattest. Det må også oppgis fullt navn, nasjonalitet, passnummer, fødselsnummer/D-nummer (eller annet internasjonalt identifikasjonsnummer) til den det søkes om innreise for. Dessuten må arbeidet som utlendingen skal utføre for søker beskrives, og det må begrunnes hvorfor arbeidet er nødvendig og i tråd med unntaket. Det må også legges ved arbeids- eller oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet, og det må spesifiseres karantenehotell eller godkjent egnet oppholdssted hvor vedkommende skal gjennomføre karanteneplikten, iht. covid-19-forskriften.

Hva legges i "teknisk kompetanse"?
Teknisk kompetanse innebærer å ha spesialisert fagkunnskap som er avgjørende for å gjennomføre oppgaver. Det er ikke en hvilken som helst type teknisk kompetanse som kan vurderes for unntak fra innreiserestriksjonene. Det må dreie seg om spesialisert fagkunnskap som er nødvendig for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr. Det er også et krav at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelsen av aktiviteten og at det ikke finnes personer med den spesialiserte fagkunnskapen i Norge som kan utføre oppgaven.

 

Hvordan vurderes det om denne tekniske kompetansen er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet?
Opplysningene som gis i søknaden kontrolleres opp mot informasjon fra følgende offentlige myndigheter: Registerenheten i Brønnøysund, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV, og andre offentlige myndigheter ved behov. Dette gjelder også for opplysninger vedrørende tilgjengelighet av fagkompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Hvor lenge gjelder et unntak for den enkelte arbeidstaker?
Vedtak om tillatelse til innreise gir rett til innreise i inntil 14 dager fra vedtaksdato. Vedtaket erstatter ikke øvrige regler som ellers gjelder for personen som skal utføre arbeidet iht. utlendingsforskriften, utlendingsloven og gjeldende regelverk.

Må de som får unntak fortsatt i karantene?
Ja. Det er en forutsetning for å kunne få unntak at de til enhver tid gjeldende smittevernreglene overholdes under arbeidsoppholdet. Dette gjelder også for karanteneopphold. Søker må kunne spesifisere hvor den som skal komme til Norge skal gjennomføre innreisekarantene, iht. gjeldende regler.

Hvem er det som vurderer søknadene?
Søknadene behandles av Sjøfartsdirektoratet, som innhenter nødvendige opplysninger fra offentlige myndigheter for å kontrollere informasjonen ved behov.

Får uriktige opplysninger noen konsekvenser for søker?
Personen kan bortvises i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, dersom det innvilges unntak på grunnlag av uriktige opplysninger. En søknad kan avvises dersom foretaket i en tidligere søknad om unntak fra innreiserestriksjonene har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger.

Hvor lenge vil ordningen vare?
Ordningen anses for å være en ventil for næringslivet, slik at de negative konsekvensene av innreiserestriksjonene ikke får alvorlige konsekvenser for driften, så lenge det er behov for inngripende innreiserestriksjoner.


Vil ordningen gjelde arbeidsreisende fra alle land uansett smittesituasjon?
Ordningen innebærer kun mulighet for å søke om unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner som er innført av hensyn til folkehelsen, men gir ikke unntak fra bestemmelser om innreisekarantene og visumregler, som fortsatt vil være gjeldende.

Må bedriftene søke for en og en ansatt, eller søker de for alle arbeidstakerne samlet?
Foretaket søker om unntak fra innreiserestriksjonene per ansatt.

Hvilken lovhjemmel har man for å unnta enkelte grupper fra restriksjonene?
Hjemmel for unntaket gis i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd og § 3 tredje ledd.


Hva er eksempler på personer som ikke kvalifiserer for unntaket?
Personer som ønsker å jobbe i Norge, men som ikke har spesialisert fagkompetanse, omfattes ikke av unntaket. Personer som har teknisk kompetanse, og som skal utføre oppdrag som ikke krever tilstedeværelse i Norge, kvalifiserer heller ikke for unntaket. Det samme gjelder for personer med teknisk kompetanse som ikke skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.