Historisk arkiv

Regjeringen vil gjennomgå handlingsrommet for vaksineproduksjon i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ønsker å se nærmere på mulighetene for produksjon eller delproduksjon av vaksiner i Norge. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

– Koronapandemien har vist oss at den globale etterspørselen etter vaksiner overgår produksjonskapasiteten. Vi ser nå på hvordan vi kan være bedre rustet for å møte en liknende situasjon i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi er i begynnelsen av dette arbeidet og starter bredt. Disse studiene vil bidra til å kunne si mer om det kommersielle potensialet og muligheter for vaksineproduksjon i Norge. Jeg er opptatt av at staten skal legge til rette for gode rammevilkår og et godt samarbeid mellom det offentlige og private, men det er opp til næringsaktørene selv å forfølge de mulighetene som eventuelt finnes her, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Studier om vaksineproduksjon i Norge

Det skal gjennomføres to studier: én markedsanalyse for vaksineproduksjon, i regi av HOD og én gjennomgang av statlige initiativer rettet mot vaksineproduksjon i sammenliknbare EU-/EØS-land, i regi av NFD. Regjeringen vil vurdere videre oppfølging når resultatene av disse studiene foreligger.

Vaksineproduksjon er svært ressurskrevende, og både markedet og forsyningskjedene er globale. Én og samme vaksine består av komponenter fra et utall ulike leverandører, som igjen er lokalisert i mange ulike land. Produksjonslinjer er tilpasset hver enkelt vaksine, og kun et fåtall land er i stand til å ha tilgang til hele produksjonskjeden. Det er verken realistisk eller bærekraftig at Norge skal være selvforsynt med vaksiner.

Koronakommisjonen har anbefalt at internasjonalt samarbeid om legemiddelberedskap bør styrkes. EU har foreslått et styrket helseberedskapssamarbeid for å være bedre rustet til å møte nåværende og fremtidige helsekriser. Dette inkluderer blant annet utvikling, produksjon og innkjøp av legemidler, inkludert vaksiner.

– Pandemien har vist at vi er avhengig av internasjonalt samarbeid, det gjelder også for tilgang til legemidler og vaksiner. Det å stå alene med nasjonale løsninger for å ivareta fremtidig beredskap er ikke et realistisk alternativ. Vi ønsker derfor å se hvordan Norge kan bidra inn med vår kompetanse og helsenæring i et styrket internasjonalt samarbeid om tilgang til vaksiner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.