Historisk arkiv

Senter for hav og Arktis blir en del av UiT Norges arktiske universitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Senter for hav og Arktis vil i 2022 bli organisert som et selvstendig senter under UiT Norges arktiske universitet, og ikke lenger som en del av Nofima AS.

– Vi må se havnæringene i sammenheng, og se etter mulighetene for samarbeid og overføring av teknologi og kompetanse mellom de ulike næringene. Her har Senter for hav og Arktis en viktig rolle. Omorganiseringen vil styrke senteret. Nå får de tilgang til et bredt fagmiljø, og kan fortsette det viktige arbeidet med å framskaffe kunnskap om bærekraftig verdiskaping i havnæringene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Senter for hav og Arktis gjør en viktig jobb med å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om blå økonomi i nord. Nærings- og fiskeridepartementet vil fortsatt følge opp senteret gjennom tilskudd over departementets budsjett, men den nye organiseringen av senteret gir en enklere styringsstruktur og klarere ansvarsforhold, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Senter for hav og Arktis ble opprettet i 2018, og ligger i dag administrativt under Nofima AS, med en egen styringsgruppe og tilskudd. Det er nå bestemt at det skal settes i gang en prosess med sikte på å flytte Senter for hav og Arktis fra Nofima til UiT Norges arktiske universitet. Overføringen skjer som en virksomhetsoverdragelse, og vil bli gjennomført innen 1. juli 2022. Mandatet til senteret vil bli videreført, og senteret vil fortsatt motta tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet.

UiT ser fram til overtakelsen av Senter for hav og Arktis

- Framtidens velferd er avhengig av den blå økonomien. Senter for hav og Arktis skal bidra til at all kunnskapen som finnes i norske miljøer kan omsettes til økt verdiskaping. Vi skal sørge for at senteret får videreutvikle og styrke sin posisjon gjennom nærhet til våre ulike fagmiljøer. Og vi vil sørge for at både Handelshøyskolen og Fiskerihøyskolen vil jobbe tett opp mot senteret, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet

Universitet vil, i tett dialog med senterets ansatte, avklare lokalisering, organisering og økonomi.