Historisk arkiv

Fálesrášša vindkraftverk får avslag på konsesjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag tatt til følge klagene på NVEs konsesjon til Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund, Finnmark. Konsesjonssøknaden fra Aurora Vindkraft AS er dermed avslått med endelig virkning.

Aurora Vindkraft AS fikk i. januar 2013 konsesjon av NVE til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 180 MW i området ved Fálesrášša i Kvalsund.  Konsesjonsvedtaket ble blant annet påklaget av det berørte reinbeitedistriktet.

- Jeg har under klagebehandlingen lagt avgjørende vekt på at planområdet for vindkraftverket er av særlig stor betydning for reindriften, både som kalvingsland, luftingsplass og trekkområde. Vindkraftverket kunne blitt et alvorlig hinder for å opprettholde reindriften i distriktet i det omfanget det har i dag. Jeg har kommet til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til Fálesrášša vindkraftverk, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energidepartementet har samtidig til behandling klagesaken på den nye 420 kV-kraftledningen mellom Balsfjord og Skaidi. Ledningen vil berøre en rekke reinbeitedistrikter og gi ulemper for disse i større eller mindre grad. Ledningen vil samtidig være av stor betydning for kraftforsyningssikkerheten i Nord-Troms og Finnmark, og er derfor høyt prioritert i departementet. Reinbeitedistriktet i Fálesrášša vil bli negativt berørt av den nye kraftledningen i tillegg til vindkraftprosjektet. De negative virkningene av de to tiltakene sett i sammenheng medfører større ulemper enn reindriften kan tåle i dette området,

Olje- og energidepartementet stadfester samtidig NVEs avslag på SAE Vinds søknad om konsesjon til Hammerfest vindkraftverk.