Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Fortsatt bred satsing på trafikksikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– 2015 var det beste trafikksikkerhetsåret i Norge siden 1947. Regjeringen satser hardt på å nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken. I statsbudsjettet fortsetter derfor den brede satsingen på bedre og tryggere veier og gang- og sykkelfelt, vedlikehold av vei og tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringens transportpolitikk. Sammen med andre sentrale aktører innen trafikksikkerhetsarbeidet, bruker veimyndighetene et bredt spekter av virkemidler for å redusere antallet ulykker. Det er den samlede effekten av disse tiltakene som bidrar til nedgang i antallet trafikkdrepte over tid.

– Vi kan likevel ikke ta utviklingen for gitt, men må fortsette arbeidet på alle fronter, sier Solvik-Olsen.

Vedlikehold av vei øker trafikksikkerheten
– Trygge og sikre veier er vesentlig i arbeidet med trafikksikkerhet, og regjeringens historiske satsing på vedlikehold, fornying og investeringer på riksveinettet bidrar positivt til trafikksikkerheten. Blant annet vil vi gjennom økt vedlikehold få mange hundre kilometer vei med forsterket midtoppmerking, noe som er et svært kostnadseffektivt trafikksikkerhetstiltak, sier Solvik-Olsen.

Til vedlikehold av veidekker, særlig asfaltering, er det satt av 1224 millioner kroner. Dette vil gi nye veidekker på om lag 1400 km riksvei.

Vedlikehold og fornying av tunneler er et annet sterkt satsingsområde, med en bevilgning på om lag 2535 millioner kroner, en økning med 350 millioner kroner fra 2016. I løpet av 2017 vil 20 tunneler bli ferdig utbedret.

Tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene
Til spesifikke trafikksikkerhetstiltak foreslår regjeringen å bevilge vel 551 millioner kroner til i 2017. I tillegg er det lagt til grunn om lag 31 millioner kroner i ekstern finansiering. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Prioriterte tiltak er bygging av midtrekkverk, utbedring av sideterreng, veibelysning og utbedring av kurver og kryss.

De foreslåtte bevilgningene til spesifikke trafikksikkerhetstiltak har en nedgang i forhold til 2015. Til gjengjeld øker nivået på fornying og vedlikehold av veinettet. Det bygges blant annet mer midtrekkverk og forsterket midtoppmerking enn planlagt.

Det er i 2017 planlagt å åpne 17 km firefelts vei med fysisk adskilte kjørebaner og 6,2 km to- og trefelts vei med midtrekkverk. Det betyr at prosjekter åpnet for trafikk i 2014 og 2015, planlagt åpnet i 2016 og budsjettforslaget for 2017, til sammen gir 98,4 km firefelts vei og 101 km to- og trefelts vei med midtrekkverk i perioden 2014-2017.

I tillegg vil det etableres om lag 120 km forsterket midtoppmerking på riksveiene i 2017.  I perioden 2014-2017 vil det dermed til sammen ha blitt etablert rundt 690 km forsterket midtoppmerking.

Flere gang- og sykkelveier
Det blir tryggere å ferdes på norske veier både for bilister, syklister og fotgjengere ved å fornye og vedlikeholde de veiene vi allerede har, og ved å bygge nye veier og sykkel- og gangveier.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å bevilge 477 millioner kroner til tiltak som legger til rette for gående og syklende. I tillegg er det lagt til grunn 191 millioner kroner i bompengeinntekter. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier.

Det er lagt opp til å fullføre 37 km gang- og sykkelveianlegg på riksveinettet.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 100 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier på kommunale- og fylkeskommunale veier, og det er tilgjengelig rundt 200 millioner kroner innenfor bevilgningen til bymiljøavtaler hvor midlene kan brukes til gang- og sykkelveier.

For flere opplysninger – se: