Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Arbeidet for en grønnere transport fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres. Derfor satser denne regjeringen på utslippsfrie ferjer og anleggsmaskiner, grønnere byer, mer godstransport på jernbanen og miljøvennlige havner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Gjennom statsbudsjettet for 2022 legger regjeringen opp til å videreføre den grønne omstillingen i flere deler av transportsektoren.

- Å redusere klimagassutslippene er en av de aller viktigste utfordringene vi står overfor. Mye er allerede gjort, og vi er på rett vei. Likevel står transportsektoren fremdeles for om lag en tredel av utslippene i Norge. Derfor fortsetter vi arbeidet med å gjøre transporten grønnere, sier Hareide.  

Fossilfrie anleggsplasser og vedlikehold

Klimameldingen danner fundamentet i klimapolitikken. Med statsbudsjettet for 2022 følger regjeringen opp denne, blant annet gjennom en satsing på fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren. I budsjettet for 2022 foreslås det å bevilge 50 millioner kroner til å sette i gang pilotprosjekter for å teste ut løsninger for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

– Det er ikke nok å reise grønt, vi må også bygge veiene, tunnelene, banene, havnene og lufthavnene på en klimavennlig måte. Derfor jobber vi for å gjøre anleggsplassene i transportsektoren fossilfrie. Et av målene er å skape en større etterspørsel i markedet for nullutslippsmaskiner gjennom å sette i gang pilotprosjekter, sier Hareide.

Regjeringen ønsker også å se på hvilke pilotprosjekter som skal settes i gang – og hvilke strekninger som ikke trenger det.

– God vedlikehold og drift av veiene er viktig for trafikksikkerheten, miljøet og framkommeligheten. Med budsjettforslaget er det anslått at vedlikeholdsetterslepet på riksveiene vil reduseres med om lag 350 millioner kroner. I Nasjonal transportplan 2022-2033 er utbedringsstrekninger et viktig grep. Det er veistrekninger der Statens vegvesen utbedrer den eksisterende veien, framfor å bygge nytt. Det kan bidra til å redusere negative konsekvenser for miljø og klima. Da tar vi mer vare på det vi allerede har, sier Hareide.

I 2022 vil det være nærmere 80 ferjer med batterier i drift på norske ferjesamband, og CO2-utslippene er beregnet til å være halvert sammenlignet med 2015.

Grønnere byer
Å få ned utslippene i byområdene er en prioritet. Derfor er det satt av om lag 6 milliarder kroner til dette i budsjettet for 2022. 2,2 milliarder kroner skal gå til de store kollektivprosjektene i den såkalte 50/50-ordningen. 3,8 milliarder kroner er satt av til belønningsavtaler/byvekstavtaler. 

– Videre foreslår vi å bevilge 30 millioner kroner til klima- og miljøvennlig byutvikling i fem nye byområder som ikke har byvekstavtaler. 2-3 byområder kan få midler i 2022, sier Hareide.  

Mer transport fra vei til bane og miljøvennlige havner
Å få mer transport over fra vei til jernbane vil også kunne bidra til mindre utslipp av klimagasser. Derfor vil regjeringen fortsette å styrke jernbanens konkurranseevne, og foreslår å bevilge 31,8 milliarder kroner til jernbaneformål.

– For å legge til rette for at mer gods skal fraktes miljøvennlig på skinner, vil regjeringen videreføre støtteordningen som legger til rette for dette. For 2022 er forslaget på 82 millioner kroner til ordningen, sier Hareide.

Også skipstrafikken skal bli grønnere i årene som kommer. Regjeringen foreslår å bevilge 55,5 millioner kroner til tilskuddsordningen for investering i effektive og miljøvennlige havner.

– Spart tid for skip og lastebiler i havner vil redusere kostnader, klimagassutslipp og andre utslipp fra godstransporten. Tilskuddsordningen vil bedre fremkommeligheten for gods og vil komme aktører i hele logistikk-kjeden til gode, sier Hareide.

For mer informasjon, se: