Historisk arkiv

Vil ha innspill til melding om næringsutvikling og utviklingssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vedtok 19. juni 2014 at det skal utarbeides en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor innen utviklingssamarbeidet. Meldingen skal presenteres for Stortinget våren 2015. Nå vil UD ha innspill til meldingen.

Det overordnede målet for den norske utviklingspolitikken er fattigdomsreduksjon. Næringsutvikling er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, noe regjeringen legger stor vekt på. For å sikre en politisk forankring av den økte satsingen på dette feltet som del av utviklingspolitikken, har regjeringen bestemt at det skal utarbeides en egen melding til Stortinget som skal fremlegges våren 2015. 

Meldingen vil legge til grunn at arbeidet med næringsspørsmål skal styrkes i utenrikstjenesten, og vil fremme tiltak for å oppnå dette ved stasjoner i utviklingsland. 

Videre vil meldingen drøfte hvordan Norge kan arbeide strategisk for å fremme næringsutvikling i sør, og trekke opp hovedlinjene for innretningen av arbeidet framover. 

Utenriksdepartementet arrangerte et åpent høringsmøte den 14. oktober for eksterne aktører, samt et møte for sivilt samfunn hos Norad den 31. oktober. I tillegg vil det bli avholdt flere møter underveis for å få relevante innspill til meldingsarbeidet. 

Skriftlige innspill til meldingen kan sendes inn til følgende e-postadresse: psdmelding@mfa.no 

Innspillene bør være korte og poengterte. 

Siste frist for å gi skriftlige innspill: 15. desember 2014.