Historisk arkiv

NOU: Sjømatindustriutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Norge har et unikt fortrinn med god tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet. Satsing på teknologi, skjerpet kvalitetskontroll og en gjennomgang av rammebetingelsen skal bidra til å utvikle og styrke konkurranseevnen til norsk sjømatindustri.


F.v. Arne Carlsen, Edel Elvevoll, Frode Steen, Grethe Fossli, Marit Aursand, Ragnar Tveterås, Jonny Berfjord, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, Trygve Myrvang. Fraværende: Aino Olaisen, Arne Møgster. (Foto: FKD)

Med utgangspunkt i målsetningen om at Norge skal være fremste sjømatnasjon og at fiskeressursene skal anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden, er det behov for å foreta en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår.

Med sjømatindustrien mener man den delen av verdikjeden som begynner når råstoffet kommer på kaikanten, opp fra merd og frem til videreforedler eller sluttforbruker, i Norge eller i utlandet.

Dette berører blant annet spesifikke elementer som råstoffkvalitet, bedre utnyttelse av restråstoff, automatisering/teknologiutvikling, markedsretting, produktutvikling og salg, samt mer generelle tema som rammevilkår og regelverk i denne delen av verdikjeden. Arbeidsforhold og arbeidsvilkår er også av betydning for bedriftene i sjømatnæringen og vil inngå i utvalgets arbeid.

For å styrke lønnsomheten og konkurransekraften i sjømatindustrien ble det satt ned et NOU-utvalg ved Kgl. Res 22. mars 2013 som skal gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår.

Utvalget skal:

  • Gjennomgå mulighetene for en konkurransedyktig sjømatindustri i Norge, både innenfor bearbeiding og salg.
  • Se på særlige utfordringer eller hindringer for økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatindustrien i Norge, både næringsspesifikke og generelle.
  • Foreslå tiltak for sjømatindustrien som kan bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
  • Foreta en vurdering av regionale virkninger.

Utvalget skal særlig se på forhold som er til hinder for eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping. Utvalgets arbeid skal legge bærekraftig produksjon til grunn og ta utgangspunkt i markedsmessige forhold.

Utvalget skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med Utredningsinstruksen. Det følger av Utredningsinstruksen at minst ett forslag i offentlige utredninger skal baseres på uendret ressursbruk innen vedkommende område.

Utvalget organiseres som en norsk offentlig utredning (NOU). Utvalget skal avgi innstilling innen utgangen av 2014. 

Utvalget har følgende medlemmer:

Leder:
Professor Ragnar Tveterås, Stavanger

Medlemmer:
Forskningssjef Marit Aursand, Trondheim

Daglig leder Jonny Berfjord, Dønna

Dekan/professor Edel Elvevoll, Tromsø

Avdelingsleder Grethe Fossli, Oslo

Adm. dir. Arne Karlsen, Tromsø

Adm. dir. Trygve Myrvang, Tromsø

Adm. dir. Arne Møgster, Austevoll

Bedriftsutvikler Aino Olaisen, Lovund

Professor Frode Steen, Bergen

 

Mer informasjon om utvalgets mandat finnes i Kongelig resolusjon 22. mars 2013: Oppnevning av et offentlig utvalg for gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår [pdf].