Historisk arkiv

Mandat for kommisjonen (ekspertgruppen) som skal vurdere pliktsystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Stortinget har bedt regjeringen sette ned en kommisjon for å vurdere pliktsystemet samlet.

"Pliktsystemet" handler om leveringsplikt for noen torsketrålere, jf. forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, den bearbeidingsplikt som følger av forskriften ved kjøp av fangst under leveringsplikten og den aktivitetsplikten som i noen tilfeller er nedfelt som et vilkår der det er gitt dispensasjon fra deltakerlovens hovedregel om at fiskefartøy skal være eid av aktive fiskere. Regjeringen har nedsatt en kommisjon (ekspertgruppe) som skal gjennomgå disse tre pliktene ut fra deres intensjon. Ekspertgruppen gis følgende oppgave:

 

1. Gjennomgå eksisterende konsesjoner og plikter og se på hvordan intensjonen ved pliktene kan oppfylles, samt de juridiske sidene ved endringer på pliktsystemet.

2. Se på økonomiske, samfunnsmessige og juridiske sider ved innstramminger av pliktsystemet.

3. Se på økonomiske, samfunnsmessige og juridiske sider ved oppheving av pliktsystemet.

4. Se på økonomiske, samfunnsmessige og juridiske sider ved justeringer av pliktsystemet.

5. Se på økonomiske, samfunnsmessige og juridiske sider ved andre modeller.

6. Komme med konkrete anbefalinger som ivaretar intensjonen om en samfunnsøkonomisk god løsning som bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.

Ekspertgruppen skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene til endringer av pliktsystemet, og av å videreføre dagens system uendret, i samsvar med Utredningsinstruksen. I tråd med Utredningsinstruksens krav til utredning vil det i dette tilfellet også omfatte å vurdere problemstillinger som kan være relevante for sjøsamisk næringsutøving og kultur.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. oktober 2016.