Historisk arkiv

Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Finansdepartementet

Utvalget skal gå gjennom skattesystemet på en helhetlig måte og vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering. Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle, og vurdere virkninger på økonomien for øvrig, bl.a. verdiskaping og sysselsetting.

Om Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget)

 • Opprettet: 2021
 • Opphørte: 2022
 • Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet og vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering. Formålet er å vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv.

Utvalget skal vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. De skal se på hvordan Norge bør tilpasse seg endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper, i tillegg til å se på hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål. En viktig oppgave for utvalget blir å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2022.

Tilleggsmandat 8. desember 2021

 • Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle. Eventuelle virkninger på økonomien for øvrig, bl.a. verdiskaping og sysselsetting, bør vurderes.
 • Utvalget bes vurdere hvordan en kan styrke bruken av skattesystemet til bedre geografisk fordeling.
 • Utvalget bes utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.
 • Utvalget skal legge til grunn at forslagene samlet sett skal være om lag provenynøytrale. Dersom utvalgets utredning tyder på at videreføring av dagens skatteregler svekker skatteinntektene, bes utvalget legge frem forslag som bidrar til å opprettholde dagens skattenivå. Utvalget pålegges ikke å utrede en alternativ skattereform med samlede skattelettelser. Utvalget bes om å gi anbefalinger om hvilke skatter som kan økes eller hvordan skattegrunnlaget kan utvides dersom det samlede skattenivået skal økes.
 • Utredningen til ekspertutvalget om klimavennlige investeringer skal inngå i kunnskapsgrunnlaget som Skatteutvalget bygger på i sine vurderinger av klimaskatter.
 • Utvalget bes vurdere ulike virkemidler som kan sørge for at fellesskapet får en andel av gevinster som skriver seg fra statlige markedsinngrep, f.eks. konsesjoner, lisenser og statlige bidrag bl.a. til grønn omstilling.

Les full mandattekst for Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget)

Utsatt frist

16. september 2022 ga Finansdepartementet utvalget utsatt frist til 16. desember 2022

Aktive medlemmer (pr. 11.02.2022)

 • Ragnar Torvik (leder)
 • Elin Sarai (medlem)
 • Claire Winifred Armstrong (medlem)
 • Benn Folkvord (medlem)
 • Bettina Banoun (medlem)
 • Frederik Zimmer (medlem)
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (medlem)
 • Linda Nøstbakken (medlem)
 • Peter Birch Sørensen (medlem)
 • Ola Kvaløy (medlem)
 • Jarle Møen (medlem)