Historisk arkiv

Meld. St. nr 46 – Flere i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Pressemelding

- Norge har lykkes godt med å holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy. Men likevel er det noen som faller utenfor. Regjeringen vil ha enda flere i arbeid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

- Norge har lykkes godt med å holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy. Men likevel er det noen som faller utenfor. Regjeringen vil ha enda flere i arbeid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

I stortingsmeldingen ”Flere i arbeid” ønsker regjeringen å styrke arbeidslinja. Målet for regjeringen er å gjøre det lettere å beholde tilknytningen til arbeid og gi mennesker med nedsatt arbeidsevne muligheter til å få brukt sin kompetanse i arbeidslivet.

- Det er et potensial for at flere uføre kan jobbe noe. Vi ønsker at flere uføre skal ha muligheten til å jobbe deltid. Tiltakene vi i dag legger frem kan bidra til dette, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen vil:

* Opprette flere tiltaksplasser. Regjeringen går inn for et høyere tiltaksnivå for personer med nedsatt arbeidsevne.

* Bruke ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag som tiltaksarena. Det er ønskelig å trekke inn flere ideelle organisasjoner som tiltaksarrangører. Regjeringen vil ikke ha en kommersialisering av tiltaksområdet for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.

* Gi flere med nedsatt arbeidsevne muligheter til å delta i arbeidslivet, blant annet gjennom å kombinere arbeid og trygd.

* Øke innsatsen for unge som har falt eller står i fare for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Regjeringen vil utvide ungdomsgarantien for unge med nedsatt arbeidsevne fra gruppen 20-24 år til 20-29 år. 90 prosent av denne gruppen skal til en hver tid ha en godkjent aktivitetsplan.

* En økende andel av sykefraværet og uførepensjoneringen i befolkningen skyldes psykiske helseproblemer. Regjeringen legger derfor fram en oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse for perioden 2013-2016 sammen med denne meldingen.