Historisk arkiv

Med innspill om yrkeskvalifikasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS/EFTA-landene kom 27. september med en felles kommentar til Europakommisjonens forslag til modernisering av direktivet for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

I Norge er rundt 100 regulerte yrker omfattet av regelverket, og direktivet er av stor betydning for at disse skal kunne få uttøve sitt yrke i EØS-området. .

EU vedtok  i 2005 direktivet for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, og startet i 2010 en bred evaluering og gjennomgang av direktivet som vil pågå til 2012. I EØS/EFTA-landenes felles kommentar til direktivet understrekes betydningen av harmonisering av regelverket på dette området, og det uttrykkes en generell støtte til forslaget om et europeisk profesjonskort som ledd i en slik harmonisering.

Viktig redskap for EFTA-landene
En av måtene EØS/EFTA-landene kan bidra til å forme EUs lovgivning på er å komme med en kommentar til EØS-relevante saker som Europakommisjonen holder på å utforme lovgivningsforlag på.

Kommentarene er et resultat av diskusjon mellom EØS/EFTA-landene og fremmes av de tre landene Norge, Island og Liechtenstein samlet i EØS-komiteen.

Fordelen med en slik felles kommentar er både at kommentaren får mer tyngde i EU-systemet fordi den fremmes av flere land, og at kommentaren får større spredning til de ulike EU-organene fordi den distribueres etter en prosedyre nedfelt i EØS-avtalen.

Balansen mellom fri flyt og nasjonal kontroll
Det skal være fri flyt av arbeidskraft og kompetanse i det indre markedet, men kravene til yrkeskompetanse og autorisasjon varierer fra land til land, noe som skaper vanskeligheter for arbeidstakere som vil utøve et regulert yrke i et annet land enn sitt eget.

I EØS/EFTA-kommentaren understrekes  behovet for klare og enkle regler, samtidig som man må sikre en høy kvalitet på tilbudene, sørge for forbrukerrettigheter og trygge innbyggernes og samfunnets sikkerhet. Muligheten til å kunne kreve noe testing og tilleggskrav før en kandidat kan få full tilgang til å utøve sitt yrke i et annet land blir også vektlagt, særlig innen medisin og helsefag.

Europakommisjonen behandler nå innspill og kommentarer og har varslet at forslag om et nytt og modernisert direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kommer innen utgangen av 2011.