Historisk arkiv

Thales SA og DRD Gold Limited tas inn igjen i Statens pensjonsfond – Utlands portefølje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har etter råd fra Etikkrådet besluttet å oppheve de tidligere utelukkelsene av selskapene Thales SA og DRD Gold Limited. Bakgrunnen for beslutningen er at selskapene ikke lenger er involvert i virksomheten som dannet grunnlag for at de ble utelukket.

Thales SA ble utelukket i 2005 på grunn av at selskapet var involvert i produksjon av klasevåpen. Klasevåpen faller inn under den kategorien av våpen som Pensjonsfondet i følge de etiske retningslinjene ikke kan investere i, dvs. våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Etikkrådet har funnet at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er tilstede, fordi Thales ikke lenger har noen form for produksjon av klasevåpen i noen land. Etikkrådet har på denne bakgrunn tilrådd at Thales ikke lenger skal være utelukket fra Staten pensjonsfond – Utland. Finansdepartementet har besluttet å følge rådet.

DRD Gold Limited ble utelukket i 2007 i henhold til kriteriet om alvorlig miljøskade. Bakgrunnen var at selskapet gjennom et datterselskap var involvert i gullgruvedrift på Papua Ny Guinea, hvor avgangsmasser fra gruvedriften ble deponert i et naturlig elvesystem. Denne måten å håndtere avfallet på ble funnet å påføre miljøet omfattende og alvorlige skader og ha alvorlige negative konsekvenser for lokalbefolkningens liv og helse.

DRD Gold Limited er ikke lenger involvert i den aktuelle gruvedriften. Etikkrådet har på denne bakgrunn tilrådd at utelukkelsen av selskapet oppheves, da grunnlaget for uttrekk ikke lenger er tilstede. Finansdepartementet har besluttet å følge rådet.

Se også liste over alle selskapene som er utelukket fra fondets investeringsunivers