Tilrådning om opphevelse av eksluderingen av DRD Gold Limited

I henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.6 skal rådet ”rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse fortsatt er til stede og kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale Finansdepartementet at en beslutning om utelukkelse oppheves.” Rådet anser at DRD Gold ikke lenger er delaktig i den aktiviteten som tilrådningen om utelukkelse var basert på.

Til Finansdepartementet

 

Tilrådning 13. februar 2009

(Tilrådningen i pdf-format)

 

1.  Bakgrunn

Den 24. august 2006 avga Etikkrådet tilrådning om å utelukke det sørafrikanske selskapet DRD Gold Limited fra investeringsmulighetene til Statens pensjonsfond – Utland på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og framtidig miljøskade.

DRD Gold er et gruveselskap med hovedsete i Sør-Afrika. Da tilrådningen ble avgitt, hadde selskapet gruvevirksomhet i Sør-Afrika, Papua Ny Guinea og Fiji[1]. Gullgruvene på Papua Ny Guinea og Fiji ble drevet av DRD Golds datterselskap, Emperor Mines Limited, der DRD Gold eide 88 prosent av aksjene, senere redusert til 79 prosent[2].

Rådets tilrådning omhandlet forholdene ved Tolukuma-gruven på Papua Ny Guinea og Vatukoula-gruven på Fiji. Rådet la til grunn at elvedeponeringen av avgangsmasser ved Tolukuma-gruven ville kunne medføre betydelig og langsiktig miljøskade, og at forurensningene fra både Tolukuma- og Vatukoula-gruvene utgjorde en alvorlig risiko for menneskers liv og helse. Rådet framholdt også at elvedeponeringen var et brudd på internasjonale normer. Rådet anså at selskapet i mange år hadde hatt kunnskap om de alvorlige helse- og miljøskader selskapets virksomhet medførte, men likevel ikke hadde iverksatt tiltak for å redusere skadevirkningene.

Finansdepartementet besluttet å følge rådets tilrådning, som ble offentliggjort 11. april 2007. I mellomtiden hadde DRD Gold besluttet å legge ned gruven på Fiji[3]. Rådet mente likevel ikke at dette endret grunnlaget for å tilrå uttrekk fordi virksomheten ved Tolukuma alene utgjorde en uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade og dermed grunnlag for uttrekk.

Ifølge DRD Golds rapportering til SEC solgte DRD alle sine interesser i Emperor Mines i oktober 2007. Selskapet har nå hele sin virksomhet i Sør-Afrika. Videre kunngjorde Emperor Mines i mars 2008 at selskapet hadde solgt Tolukuma-gruven til Petromin PNG Holdings, eid av den papua ny guineanske stat[4].

2.  Rådets vurdering

I henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.6 skal rådet ”rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse fortsatt er til stede og kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale Finansdepartementet at en beslutning om utelukkelse oppheves.”

Rådet anser at DRD Gold ikke lenger er delaktig i den aktiviteten som tilrådningen om utelukkelse var basert på. Rådet finner dermed at grunnlaget for utelukkelse av DRD Gold fra Statens pensjonsfond - Utlands investeringsmuligheter ikke lenger er tilstede.

3.  Tilrådning

Etikkrådet anbefaler at beslutningen om å utelukke selskapet DRD Gold Ltd fra investeringsmulighetene til Statens pensjonsfond-Utland oppheves, da grunnlaget for uttrekk ikke lenger er tilstede.

***

Gro Nystuen Leder

Andreas Føllesdal

Anne Lill Gade

Ola Mestad

Bjørn Østbø

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

 

Tilrådningen i pdf-format [1]Se Etikkrådets tilrådning om utelukkelse av DRD Gold Limited 24. august 2006, tilgjengelig på www.etikkradet.no

 [2]DRD Golds SEC Filings Form 20 –F, filed 14 December 2007, s. 18, tilgjengelig på http://www.secinfo.com/d14pb2.u59.k.htm

 [3]DRD Gold besluttet den 5. desember 2006 å stanse produksjonen fordi den ikke lenger var lønnsom, SEC Filings 14. desember 2007, Form 20 –F s.8.

 [4] Ifølge Petromin PNG Holdings Limited er selskapet “an independent company created by the State of Papua New Guinea to hold the State's assets and to maximise indigenous ownership and revenue gains in the mineral and petroleum sectors”