Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Offentliggjøring av sakkyndig-rapporter etter Westerns forlis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Utgitt av Undersøkelseskommisjonen etter Westerns forlis

Undersøkelseskommisjonen etter ”Western”s forlis ble oppnevnt av Justisdepartementet 8. mai 2006. Kommisjonen har hatt som mandat å foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til fiskefartøyet ”Western”s forlis den 6. februar 1981.

Undersøkelseskommisjonen etter ”Western”s forlis ble oppnevnt av Justisdepartementet 8. mai 2006. Oppnevningen ble foretatt i samråd med Fiskeridepartementet. Kommisjonen har som mandat å foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til fiskefartøyet ”Western”s forlis den 6. februar 1981.

Kommisjonen har foretatt filming av havområdet hvor ”Western” ble funnet etter forliset og området rundt. Under dette ble en del mindre vrakdeler hevet, herunder fartøyets ror og motor og propell tilhørende fartøyets lettbåt. Ved filmingen ble det observert at det alt vesentlige av observerbart treverk i skroget var borte. Anslagsvis 50 m fra selve vraket ble roret, som var av tre, funnet. Hevede vrakdeler ble besiktiget av kommisjonen samt representanter for de pårørende den 20. september 2006 i Sandnessjøen. Som ledd i sitt arbeide har kommisjonen blant annet engasjert sakkyndige til å foreta undersøkelser med utgangspunkt i hevede vrakdeler og den undervannsfilming som ble foretatt.

Marinbiolog Jon-Arne Sneli har på oppdrag for kommisjonen foretatt en vurdering av mulige biologiske årsaker til at treverket på ”Western”s skrog har forsvunnet i løpet av de 25 årene som har gått siden forliset samt om det er en naturlig forklaring på at roret, som også er laget i tre, ikke er ”tæret” bort. Kommisjonen mottok slik rapport 20. desember 2006.

Sivilingeniør Knut Strengelsrud har vært engasjert av undersøkelseskommisjonen for å undersøke motor, gir og propellanlegg fra ”Western”s lettbåt. Den sakkyndiges endelige rapport ble mottatt av kommisjonen 18. februar 2007.

Etter forliset ble det ved undervannsfotografering i 1981 registrert en mørk flekk i babord side av trålbakken på ”Western”. Ved filming av vraket i 2007 ble det bl.a. avklart at den mørke flekken på babord side var et hull på ca 40 mm. Under kommisjonens filming av vraket i juni 2006 ble det registrert et hull på ca 100 mm i diameter på styrbord trålbakk. Kommisjonen har på grunnlag av tilgjengelig bildemateriale innhentet sakkyndige uttalelser om hullene.

Kommisjonen har engasjert Håkon Leth-Olsen, Norsk Hydro, seksjon for materialteknologi for å avgi sakkyndig uttalelse. Uttalelsen omfatter bl.a. hvorvidt og eventuelt i hvilken grad hullet på babord side kan ha vært forårsaket av korrosjon av aluminium. Den sakkyndiges endelige rapport ble oversendt kommisjonen 2007.

Kommisjonen har videre engasjert G.H. Whittome, The Lanchester Gun Company for å avklare hvorvidt det gjennom studier av filmopptak er mulig å fastslå hvordan disse er oppstått. Whittome har som grunnlag for sin uttalelse bl.a. gjennomført omfattende skuddtester på aluminiumsplater. Det vises til den sakkyndiges rapporter av 24. mai og 22. juni 2007.

Det bemerkes at ovennevnte rapporter kun inngår om en del av det materiale kommisjonen har samlet inn under sitt arbeide. Kommisjonens vurderinger og konklusjoner vil bli foretatt etter en totalvurdering av det samlede materiale som er innhentet i anledning saken, og vil fremkomme i kommisjonens endelige rapport.

Kommisjonen har også vurdert om det gjennom heving av vraket eller deler av dette, vil kunne innhentes ytterligere informasjon av vesentlig betydning for å finne årsaken til forliset. Ved vurderingen har kommisjonen delt seg i et flertall, bestående av leder Ankill og medlemmene Amdahl, Madsen, Nedrelid og Strand, og et mindretall, medlemmet Bakken. Ettersom kommisjonen var delt i synet på spørsmålet om en eventuell heving, ble kommisjonens ulike vurderinger forelagt for Justisdepartementet ved kommisjonens brev av 29. juni 2007.

Vedlegg:

Jon-Arne Sneli:
Jon-Arne Sneli, NTNU, Trondhjem biologiske stasjon: ”Mulig angrep av treborende muslinger på det forliste fartøyet M/K ”Western”, rapport av 20. desember 2006.

Knut Strengelsrud:
Knut Strengelsrud, Det Norske Veritas: ”Undersøkelse av motor, gir og propellanlegg for lettbåt fra forlist fiskebåt Western ”N42R” , rapport av 18. februar 2007.

Håkon Leth-Olsen:
Håkon Leth-Olsen, Norsk Hydro, Olje og Energi, Seksjon for Materialteknologi: ”Western forlis”, rapport av 2. mai 2007

G.H. Whittome:
G.H. Whittome, The Lanchester Gun Company, rapport av 24. mai 2007
G.H. Whittome, The Lanchester Gun Company, rapport av 22. juni 2007

Undersøkelseskommisjonen
Kommisjonens brev til Justisdepartementet av 29. juni 2007