Historisk arkiv

Flere skal velge realfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Dette er en realfagsstrategi for å møte framtidas utfordringer, sier statsråd Tora Aasland i forbindelse med lanseringen den nye realfagsstrategien "Realfag for framtida, 2010-2014". .

- Dette er en realfagsstrategi for å møte framtidas utfordringer. Vi er avhengige av at stadig flere skal velge utdanninger innen matematikk, natur- og teknologiske fag for å utvikle samfunnet videre. Det sier statsråd for forsknings og høyere utdanning Tora Aasland i forbindelse med lanseringen den nye realfagsstrategien Realfag for framtida, 2010-2014. Kunnskapsdepartementet vil bruke rundt 200 millioner kroner årlig på egne realfagstiltak.

Hovedmålene for strategien, som skal gå fram til 2014, er å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer. Dessuten skal norske elevers kompetanser i realfag styrkes. Et hovedmål er også å øke rekrutteringen av jenter til matematikk, fysikk, kjemi og teknologifagene.

Dette skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv. Grunnlaget skal legges med gode rollemodeller.

- Tidlig start er et nøkkelord, men uten kompetent pedagogisk personell kan vi ikke starte tidlig. Realfagssatsingen skal ikke være et lite tillegg, men inngår tungt i rammeplaner og læreplaner, i lærerutdanningene, og i satsingene for kompetanseutvikling og forskning, sier Aasland. 

Viktige tiltak:

  • 85 millioner til videreutdanning av rundt 600 lære i realfag
  • Avskriving av studiestøtte til visse lærerutdanninger i realfag (21,5 millioner som også inkluderer språkfag)
  • 13 millioner til de nasjonale sentrene Naturfagsenteret og Matematikksenteret
  • Lærerrekrutteringskampanjen GNIST, blant annet 15 millioner til Lektor II
  • Det studentdrevet matematikktreningsprogrammet ENTER 6 millioner. Realfagsstudenter bistår og motiverer elever på 10. trinn og elever på videregående.
  • Vitensentrene 22,3 millioner

I tillegg kommer milliardbeløp til forskning og studieplasser innenfor matematikk, naturfag og teknologi.

Den nye realfagstrategien er utviklet i samarbeid med Nasjonalt forum for realfag, som representerer viktige aktører i utdanning, forskning, næringsliv og arbeidslivets organisasjoner. Partene i forumet vil bidra i gjennomføringen av strategien.

- Økt samarbeid er en avgjørende suksessfaktor. Et konkurransedyktig næringsliv er avhengig av en utdanningssektor med høy kvalitet, og visa versa. Bare slik kan relevansen og kvaliteten på utdanningen bli best mulig, sier Aasland.