Historisk arkiv

Krev styrkt kontroll i kommunane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunalminister Liv Signe Navarsete fekk i dag forslag til 85 måtar å styrkje eigenkontrollen i kommunane på.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete fekk i dag forslag til 85 måtar å styrkje eigenkontrollen i kommunane på.

- Arbeidsgruppa har gjort ein grundig jobb. Eg vil vurdere å stramme inn lover og forskrifter. Dei fleste tilrådingane går på arbeidet i den einskilde kommune og fylkeskommune. Kommunane kan starte diskusjonane lokalt og setje i verk tiltak med det same, seier Navarsete.

Kommunalministeren fekk overlevert ein rapport om kontrollen internt i norske kommunar frå ei arbeidsgruppe departementet har sett ned. Rapporten peiker ut 85 måtar å styrkje eigenkontrollen på. Rapporten vil no bli sendt til alle kommunane i landet.

Departementet vil gå grundig gjennom rapporten før det blir konkludert med korleis dei mange tilrådingane skal følgjast opp.

Leiaren av arbeidsgruppa, ordførar i Steinkjer Bjørn Arild Gram, legg vekt på at hovudtilrådinga til arbeidsgruppa er å styrkje internkontrollen til administrasjonssjefen.

- Arbeidsgruppa er urolig for om kontrollsystema i kommunane er tilpassa utviklinga og utfordringane i kommunane. Administrasjonen i kommunane må setje av ressursar til å gjennomføre enkle, naudsynte kontrollar, seier Bjørn Arild Gram.

Nordlandsforsking har funne at forvaltningsrevisjon er blitt ein veletablert kontrollform, medan selskapskontroll blir nytta i mindre grad.

- Eg blir bekymra når det ser ut til at kommunane ikkje driv selskapskontroll av særleg omfang. Kommunane opprettar stadig fleire eigne selskap til å ta seg av viktige oppgåver. Meir kontroll av desse selskapa er på sin plass. Eg vil følgje utviklinga tett, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Liv Signe Navarsete og Bjørn Arild Gram. Foto: KRD/AKA

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottar rapporten av arbeidsgruppa sin leder, Bjørn Arild Gram. Foto: KRD/Agnar Kaarbø

Høyoppløselig versjon av foto.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.