Historisk arkiv

Endringer i fordelingen av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Forslag til endringer i pengespilloven og forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping blir i dag sendt på en bred høring.

- Over 600 mill kr av Norsk Tippings overskudd fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I dag fordeles disse midlene kun til organisasjoner som hadde inntekter fra spilleautomater i 2001, før disse ble forbudt. På lengre sikt er det ikke holdbart å fordele disse midlene på dette grunnlaget. Formålet med forslaget vi nå sender på høring er å lage mer objektive fordelingsregler som inkluderer større deler av frivillig sektor, sier kulturminister Hadia Tajik.

Formålet med de foreslåtte endringene er:

- å sikre en langsiktig og robust modell for fordeling av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner,

- å videreføre viktige samfunnsoppgaver utført av samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

 

Forslaget er utarbeidet på grunnlag av en utredning Oxford Research har utarbeidet for departementet.

 

Høringsnotatet har følgende hovedelementer:

- Forslag til overgangsordning for dagens mottakere

- Forslag til nye kriterier for hvilke organisasjoner som skal kunne få tilgang til tippemidler,

 

I forslag til ny modell legges det til grunn at Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp skal sikres en fast andel av midlene for å videreføre beredskapsarbeidet disse organisasjonene gjør.

– Disse frivillige organisasjonene utgjør en sentral del av beredskapen vår og vi vil ikke svekke denne, sier kulturministeren.

 

Departementet ber om innspill til fremtidig modell for fordeling av midlene, med henvisning til modeller som drøftes i utredningen til Oxford Research.

 

I forbindelse med beslutning om utredning av fordelingen av tippemidlene til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner ble det varslet at nye spillsøknader ikke ville bli behandlet i påvente av utredningen. Departementet har vurdert søknadene fra Fairchance og Postkodelotteriet og kommet frem til at det ikke gis samtykke til etablering av disse lotteriene.

– Det førende for vår spillpolitikk er ansvarlighet. Vi ønsker derfor å ivareta enerettsmodellen hvor Norsk Tipping er hovedforvalter av pengespillene. Denne er bedre egnet til å begrense problematisk spillatferd, enn å overlate driften til private aktører, sier Tajik.

 

Departementet vil samtidig gi tillatelse til å igangsette spillet Nabolaget som et spill innenfor Norsk Tippings ordinære portefølje. I en overgangsperiode vil inntektene forbeholdes de humanitære og samfunnsnyttige organisasjonene.

 

Høringsfrist er 4. juni 2013, her finner du høringsdokumentene

Utredning av Oxford Research