Historisk arkiv

Mattrygghet: Ny zoonoseforskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattrygghet: Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 23.12.05 en ny forskrift som del av Eus nye zoonoselovgivning.

Mattrygghet: Ny zoonoseforskrift

Mattrygghet: Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 23.12.05 en ny forskrift som del av Eus nye zoonoselovgivning.
 

Forskriften er gitt for å implementere forordning (EF) nr. 2160/2003 om kontroll av salmonella og visse andre matbårne zoonotiske smittestoff. Forordningen er en sentral del av EUs nye zoonoselovgivning som erstatter det gamle zoonosedirektivet 92/117/EØF. Mens det gamle zoonosedirektivet inneholdt bestemmelser om både kartlegging og kontroll, er disse to elementene nå splittet mellom forordningen (EF) nr. 2160/2003 om kontroll av salmonella og visse andre matbårne zoonotiske smittestoff og direktiv 2003/99/EF om kartlegging av zoonoser og zoonotiske smittestoff. Både forordningen og direktivet er vedtatt tatt inn i vedlegg I i EØS-avtalen ved vedtak i EØS-komiteen 29. april 2005.

Det overordnede formål med det nye zoonoseregelverket er skrittvis å redusere antallet humane tilfeller av zoonoser og derigjennom spare folk for lidelse og samfunnet for utgifter. Smittestoffer hos dyr kan sterkt påvirke produksjonen av trygg mat. Forordning (EF) nr. 2160/2003 gir bestemmelser om kontroll av slik smitte i alle ledd i produksjonskjeden, særlig i primærproduksjonen.

Forordningen retter seg først og fremt til kompetente myndigheter i den forstand at den forplikter medlemsstatene å etablere et system hvor forekomst av zoonoser og zoonotiske smittestoff lar seg kontrollere. Den endrer likevel ikke virksomheters hovedansvar for å sikre helsemessig trygge næringsmidler.