Historisk arkiv

Dyr: Brekk ønsker FN-erklæring om dyrevelferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har i brev til den internasjonale dyrevernorganisasjonen WSPA uttrykt sin prinsipielle støtte til at det utarbeides en FN–erklæring om dyrevelferd.

Dyr: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har i brev til den internasjonale dyrevernorganisasjonen WSPA uttrykt sin prinsipielle støtte til at det utarbeides en FN-erklæring om dyrevelferd.

I sitt brev til den internasjonale dyrevernorganisasjonen WSPA, sekretariatet for initiativtakerne til den universelle deklarasjonen om dyrevelferd, erklærer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin støtte til arbeidet som gjøres for å få i stand en slik deklarasjon.

- Det er veldig viktig at dyrevelferd diskuteres globalt, og jeg er glad for å kunne støtte arbeidet med å få til en deklarasjon om dyrevelferd i FN-sammenheng, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- En slik deklarasjon vil bidra til å øke fokus på betydningen av god dyrevelferd verden over. Utkastet til erklæring er i tråd med hvordan vi i Norge mener at dyr skal behandles, og bygger på de samme prinsippene som forslaget til ny dyrevelferdslov som nylig ble oversendt Stortinget, sier Brekk.

WSPA
Verdens største allianse av dyrevernorganisasjoner (WSPA) er sekretariat for en sammenslutning av organisjoner som har tatt initiativ til å få til den første globale avtale om dyrevelferd. Målet er at denne deklarasjonen skal vedtas av FNs generalforsamling. En slik deklarasjon vil være til gode for FNs medlemsland og FNs Tusenårsmål.

Universal Declaration on Animal Welfare
Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) er en avtale mellom folk og nasjoner om å anerkjenne at dyr er sansende vesener som kan lide. Det er også en avtale om å respektere dyrs behov for velferd og få slutt på grusomheter som begås overfor dyr. UDAW er relevant i forhold til å nå FNs Tusenårsmål. Forbedret ernæring, herunder ved riktig bruk av produkter fra friske og sunne, produktive husdyr, vil bidra til reduksjon av fattigdom, sult og barnedødelighet, svangerskapsrelatert dødelighet og bidra til bekjempelse av sykdom (FNs tusenårsmål nr. 1, 4, 5 og 6).

Bærekraftig utvikling (FNs tusenårsmål nr. 7) involverer forvaltning av husdyr og viltlevende dyr, for eksempel kan det velges mer bærekraftige driftssystemer med beiting i stedet for intensiv innendørs drift. FNs tusenårsmål nr. 3 om å fremme likestilling vil støttes av å anerkjenne muligheter og roller menn og kvinner har ved hold av dyr. For eksempel er det i u-land først og fremst kvinnene som tar seg av små dyrehold og bruker dyrene til mat til familien.

Deklarasjonen vil anerkjenne at dyr har egenverdi, og Brambellkommisjonens "fem friheter” er et viktig grunnlag for definisjonen av dyrevelferd i deklarasjonen.  Likedan er de internasjonale prinsippene om forbedring av dyrevelferd ved dyreforsøk sentrale (se vedlegg). Dette er i overensstemmelse med tankene bak den nye loven om dyrevelferd, og prinsippene er nedfelt i lovforslaget.

Deklarasjonen er ikke juridisk bindende. Den vil i likhet med andre deklarasjoner, som for eksempel FNs menneskerettserklæring, gi moralske føringer for myndighetene i forhold til å respektere deklarasjonen når politikk og nasjonalt regelverk skal utformes og implementeres. Deklarasjonen vil også være en rettesnor for myndigheter, organisasjoner og andre der dyrevelferd gis liten eller ingen anerkjennelse. Av utkastet til deklarasjonstekst fremgår det at deklarasjonen bygger på de samme prinsipper som utkastet til ny dyrevelferdslov i Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd.

Dyr: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har i brev til den internasjonale dyrevernorganisasjonen WSPA uttrykt sin prinsipielle støtte til at det utarbeides en FN-erklæring om dyrevelferd.