Historisk arkiv

Dyrevelferd: Dyrevelferdsloven klar for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Regjeringen oversender Stortinget forslag om ny lov om dyrevelferd. - Med dette lovforslaget viser Regjeringen at den ønsker å styrke dyrevelferden i Norge, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Dyrevelferd: Regjeringen oversender Stortinget forslag om ny lov om dyrevelferd.  - Med dette lovforslaget viser Regjeringen at den ønsker å styrke dyrevelferden i Norge, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Vi har nådd en milepæl i arbeidet for enda bedre dyrevelferd, fortsetter Brekk.
 
Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd er i dag oversendt Stortinget. Lovforslaget er en oppfølging av dyrevelferdsmeldingen (St. meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd) og følger også opp Soria Moria-erklæringens mål om å styrke dyrevelferden i Norge.

Hør statsrådens kommentar til ny lov om dyrevelferd (mp3, 1 mb)
Kan lastes ned og brukes fritt.

 
- Mange er opptatt av at dyr skal ha det godt, og vi får stadig ny kunnskap om dyrs evner og behov. Måten vi behandler dyra våre på sier noe om den etiske standarden i samfunnet vårt, understreker Brekk.

Videreføre god tradisjon
- Vi har tradisjon for å ta godt vare på dyra våre i Norge. Den tradisjonen skal vi føre videre og forsterke. Forslaget som nå foreligger, vil bidra til at Norge fremdeles ligger i front internasjonalt på dyrevelferdsområdet, sier Lars Peder Brekk.

- Dette er også en moderne, overordnet lov som vil ha lang levetid og gjøre det mulig å utvikle et tidsmessig og mer detaljert regelverk, fortsetter Brekk.

Loven pålegger alle en plikt til å varsle myndighetene om de skulle ha mistanke om at dyr lider eller blir vanskjøttet. Loven gjør det også klart at den som skal være ansvarlig for å holde dyr, må være minst 16 år og ha tilstrekkelig kompetanse til å holde dyret. Det betyr at foreldre må samtykke i at barn skal få holde kjæledyr, og stå ansvarlige for dyreholdet.

Kravet om at dyr skal være bedøvd før avliving, blir ført videre fra dagens dyrevernlov. 

     Dyr: Ku på beite i blomstereng. Foto: Bård Løken, Samfoto
Dyrevelferd: Det er en klar målsetning at velferden i det norske dyreholdet skal være god, og at Norge skal være blant de fremste land i verden på dette området.
Foto: Bård Løken

Viktige endringer etter høringen
Det var stor interesse for lovforslaget i den offentlige høringen som ble gjennomført i begynnelsen av året, og det kom inn over 150 uttalelser og innspill. Det er tatt hensyn til mange av innspillene og gjort endringer på bakgrunn av disse.

Blant de viktigste endringene etter høringen er:

  1. Varslingsplikten går ikke foran lovbestemt taushetsplikt. 
  2. Dyrevernnemndene lovfestes. 
  3. Overtredelsesgebyr innføres. 
  4. Forenklet forelegg innføres ikke. 
  5. Straff: det kreves forsett eller grov uaktsomhet før overtredelse straffes.

Kontakperson: Seniorrådgiver Gunnar Syverud, tlf.: 90 95 47 13 

Dyrevelferd: Regjeringen oversender Stortinget forslag om ny lov om dyrevelferd.  - Med dette lovforslaget viser Regjeringen at den ønsker å styrke dyrevelferden i Norge, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.