Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Oppland 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Oppland er ute med ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder bla artikler om Inn på Tunet, samarbeid mellom landbruk og FoUmiljøet i fylket, rullering av regionalt miljøprogram, utmarksbasert næringsutvikling og kurs i oppsett av elektrisk gjerde

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Oppland er ute med ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder bla artikler om Inn på Tunet, samarbeid mellom landbruk og FoUmiljøet i fylket, rullering av regionalt miljøprogram, utmarksbasert næringsutvikling og kurs i oppsett av elektrisk gjerde.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har lansert en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________ 

Ny prosjektleder for Inn på tunet i Oppland
Ellen Syrstad er tilsatt som ny prosjektleder og starter opp 12. november. Hun vil arbeide i et engasjement i hel stilling og ha ansvar for en utvidet satsing på Inn på tunet i hele Oppland. 40 prosent av stillingen er imidlertid "øremerket" arbeid i Lillehammer-regionen, som en videreføring og et samarbeid med Ny GLØd-prosjektet.

Ellen Syrstad har bakgrunn som lærer (rektor) på Ås i Akershus, men er nå tilflyttet Lillehammer kommune, nærmere bestemt Saksumdal. I tillegg til lærerjobben var hun i forrige valgperiode varaordfører i Ås kommune.

 

 

Ellen Syrstad. Foto: Torgeir Onsrud
Ellen Syrstad. Foto: Torgeir Onsrud

Landbruket og FoU-miljøene samarbeider
I Oppland har mange gardbrukere starta med matforedling og reiseliv. Dette krever kompetanse, og det er nå tatt initiativ til et tettere samarbeid mellom forsknings- og utviklingsmiljøer, virkemiddelapparatet og landbruket. En arbeidsgruppe med representanter fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune inviterte nylig til et nyskapingsseminar om dette. Her deltok representanter både fra høgskolemiljøet, forskningen, forvaltningen samt bedrifter/bedriftsnettverk innen mat og reiseliv.

Gjennom de såkalte VRI-midlene, d.v.s. virkemidler for regional FoU og innovasjon satser Innlandet på å bli enda bedre på verdiskaping. Oppland og Hedmark har totalt fått 15,7 millioner kroner fra Norge forskningsråd til dette. Sammen med regionale midler kan samlet satsing bli oppimot 30 millioner kroner over tre år. En del av dette skal benyttes til reiseliv/småskala mat. VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner, og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.

Tollevshaugen Grimsdalen i Dovre. Foto: Stig Horsberg
Tollevshaugen Grimsdalen i Dovre. Foto: Stig Horsberg

Det viser seg at det er viktig å samordne og bruke de ordninger som allerede finnes og at VRI må delta på de arenaer der produsentene er tilstede.  Østlandsforskning har gjennomført kompetansemegling i flere landbruksbaserte bedrifter i Oppland.  Her tilføres bedriftene FoU-kunnskap ved at forskeren (kompetansemegleren) også er en ”koplingsboks” mot andre kunnskapsmiljøer for å hjelpe bedriften med konkrete utfordringer.  Det er også interessant å finne ut hvorfor noen regioner skiller seg fra andre, for eksempel ved å sammenligne Innlandet med Trøndelag og Rogaland innen matsektoren (”benchmarking”). 

Nye søknader om tilskudd frå stølsprosjektet
Det har kommi inn 9 søknadar om tilskott frå stølsprosjektet i Oppland. Til saman er det søkt om ca. 885 000 kroner. Bakgrunnen er at det vart starta eit fem-årig stølsprosjekt i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal under jordbruksforhandlingane i 2005. Prosjektet skal stimulere til auka næringsverksemd i samband med stølsdrift. Det er øyremerka 10 millioner kroner over ein femårsperiode til prosjektet (2006-2011), dvs. at kvart av fylka har 667 000 kroner til fordeling årleg. I 2006 vart det søkt om over 3 millioner kroner i tilskott frå ordninga, dvs. over 4,5 gonger disponibelt beløp.

Tyrisholt Stølsvidda i Nord-Aurdal. Foto: Stig Horsberg
Tyrisholt Stølsvidda i Nord-Aurdal. Foto: Stig Horsberg

Fylkesmannen i Oppland har teke initiativ til eit samarbeid med dei andre prosjektfylka som m.a. omfattar samarbeid om gjennomføring av tiltak knytt til kompetanseutvikling, kommunikasjon og informasjon. Hovudmålgruppa for desse tiltaka er stølsbrukarane. Prosjektfylka er også samde om å arbeide for ei vidare utvikling av nasjonale rammevilkår for næringsdrift på stølane - både tradisjonell stølsdrift og tilleggsnæringar.

Det er oppretta kontakt og samarbeid med Norsk Seterkultur; m.a. var Fylkesmannen i Oppland samarbeidspart då Norsk Seterkultur arrangerte nasjonal stølskonferanse på Fagernes våren 2007.  

Regionalt miljøprogram: Rulleringen er i startfasen
Ei nyoppretta arbeidsgruppe for rullering av regionalt miljøprogram for jordbruket i Oppland hadde sitt første møte 31. oktober. Arbeidsgruppa består av representanter for landbruks- og miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen, fylkeskommunen, bondelaget, bonde- og småbrukerlaget og kommunene i Oppland.

Regionalt miljøprogram skal rulleres i løpet av 2008. Det innebærer at beskrivelsen av miljøutfordringene for jordbruket i Oppland skal ajourføres i forhold til utviklingen siden nåværende program ble vedtatt i 2004. Videre må det legges mye arbeid i å beskrive mer presise og operative mål og strategier for de miljørettede virkemidlene. Og sist men ikke minst skal de regionale miljøtilskuddene (dvs.drøyt 50 millioner kroner årlig) gjennomgås og endres slik at miljøeffekten blir større enn i dag.

Evaluering av miljøprogrammet er en hovedsak for arbeidsgruppa i første omgang, og blir hovedsaken på neste møte i desember. Kommunene kom med tilbakemeldinger til evalueringen under årets landbruksfaglig samling som ble arrangert på Wadahl høgfjellshotell 17.-18. oktober.

  Veileder

Utmarksbasert næringsutvikling hovedtema på landbruksfaglig samling
Første dag av landbruksfaglig samling var viet temaet ”utmarksbasert næringsutvikling”. Departementsråd Per Harald Grue holdt innledningsforedraget.

Kurs i oppsetting av permanente strømgjerde
Oppland har som målsetting å oppretthalde den omfattande bruken av beite i inn- og utmark som ressursgrunnlag på bruka og med omsyn til kulturlandskapet. Dette krev i sin tur eit omfattande gjerdehald, som fører med seg betydelege kostnader. Eit alternativ som har kome sterkare inn dei seinare åra, også som permanent gjerde, er bruken av ulike typar elektrisk gjerde. Ikkje minst skuldast dette lågare kostnader med innkjøp og oppsetting (min. 50 prosent).

Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med lokale forsøksringar, Tine og Oppland sau og geit arrangerte i haust eit svært praktisk retta kurs i oppsetting av permanente elektriske gjerde til storfe og småfe. 60 deltakarar deltok på 3 ulike stader.

”Kadaverdisiplin” - kurs i å finne kadaver
Det har i sommer blitt gjennomført et forsøksopplegg i Oppland i regi av rovviltnemnda/FM med det som mål å lære opp ekvipasjer - hund og eier, til å finne igjen husdyr som av ulike årsaker har satt livet til på utmarksbeite. 7 eiere med sine hunder av ulik rase fikk en dag hver sammen med kursansvarlig Kjell Smestad, som betegner resultatene som svært oppløftende I følge Smestad hadde hunde-eierne mer å lære enn hundene. Opplegget er ennå ikke evaluert, men resultatene var så vidt positive at en videreføring er aktuelt.