Historisk arkiv

Klare rammer for energipolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2013

I en egen del av budsjettproposisjonen gir regjeringen en status for energipolitikken.

I en egen del av budsjettproposisjonen gir regjeringen en status for energipolitikken. Der fremgår det at regjeringen har en bred energipolitikk, og at rammene for satsingen nå er nå lagt blant annet gjennom:

  • At det er etablert et felles elsertifikatmarked med Sverige
  • At det er lagt fram en handlingsplan for fornybardirektivet
  • At det gjennom Nettmeldingen er fastlagt en politikk for utbygginger og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet.
  • At konsesjonsbehandlingen har blitt styrket

- Rammevilkårene er nå på plass for betydelige investeringer. Vi gjennomfører nå en bred satsing på tiltak over et bredt felt for å sikre en effektiv, robust og miljøvennlig energiforsyning, sier statsråd Ola Borten Moe.

Styrkingen av konsesjonsbehandlingen gjennom blant annet økt saksbehandlingskapasitet og utarbeidelse av retningslinjer har ført til at antall gitte konsesjoner har økt betydelig de siste årene. Regjeringen vil fortsette å styrke konsesjonsbehandlingen gjennom en strengere prioritering av saker, samt en helhetlig og regionvis tilnærming. 

Videre har Regjeringen lagt fram en strategi og lov om fornybar energiproduksjon til havs. Som en del av oppfølgingen av strategien er det pekt ut områder som kan være egnet for havbasert vindkraft. Regjeringen tar sikte på å lyse ut områder for utbygging av havvindmøller. Grunnlaget for utbygging vil være markedsprisen for kraft og inntekter fra elsertifikater.  

- Regjeringen har økt satsingen på FoU og kompetansebygging innenfor havvind, og vil videreføre denne for å få ned kostnadene og om mulig gjøre havvind konkurransedyktig i forhold til andre teknologier, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Med dette kvitterer Regjeringen også ut Energiutvalgets rapport (NOU 2012:9 Energiutredningen – verdiskapning, forsyningssikkerhet og miljø). Energiutvalget avga sin innstilling 5. mars 2012. Utredningen har vært på offentlig høring.