Historisk arkiv

TFO 2013: Utlysning av areal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2013 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2014.

- Det med stor glede jeg i dag utlyser årets konsesjonsrunde for modne områder. Letevirksomheten og tilgang til areal er selve fundamentet for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.  Resultatene fra TFO-rundene viser at ordningen er svært viktig og at den har bidratt med meget store verdier for det norske samfunnet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I TFO 2013 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 6 blokker. Samtlige blokker er i Norskehavet nær Aasta Hansteen. Forvaltningsplanen for Norskehavet er lagt til grunn for utvidelsen.

- Det er viktig at industrien i forbindelse med nye utbygginger får anledning til å utforske områdene rundt.  Denne utvidelsen vil sikre at eventuelle tilleggsressurser til Aasta Hansteen kan utnyttes på en tidsriktig og optimal måte, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Søknadsfristen er satt til onsdag 11. september 2013 kl 12.00.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Kart i pfd: Forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Bakgrunn
Tildeling i forhåndsdefinerte områder er den årlige konsesjonsrunden i geologisk modne områder. Ordningen ble etablert i 2003 og området kan utvides, men ikke innskrenkes, innenfor de rammene som forvaltningsplanene setter. Mens de nummererte konsesjonsrundene omfatter de umodne områdene, sikrer TFO-ordningen utforskning av modne områder på norsk sokkel. Ordningen er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten og produksjonen på kontinentalsokkelen.

Kriteriene for modent areal finnes i Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Følgende kriterier ligger til grunn for utvidelsen av TFO-området:

  • Areal er infrastrukturnært. Dette omfatter både eksisterende og planlagt infrastruktur. Eventuelle ressurser i arealene anses som tidskritiske.
  • Areal med letehistorie. Dette omfatter arealer som er tidligere tildelt og tilbakelevert, areal med kjente letemodeller og areal som ligger mellom tildelt og tilbakelevert areal.
  • Areal som grenser til eksisterende forhåndsdefinerte områder, men som ikke er omsøkt i nummererte runder.

I meldingen varslet regjeringen at den vil:

  • Gjennomføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel for å bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon.
  • Innenfor rammene av forvaltningsplanene, legge petroleumsfaglige vurderinger til grunn for hvilke områder som inngår i TFO-området.
  • Innføre offentlig høring ved TFO-runder. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.

Forvaltningsplanene er regjeringens verktøy for forvaltning av havområdene på norsk sokkel. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og goder i havområdet og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Planene baserer seg på mange og grundige underlagsstudier og er en omfattende prosess hvor forskjellige hensyn blir veid opp mot hverandre. For havområdene som er omfattet av en forvaltningsplan, legger denne derfor rammene for hvor og på hvilke vilkår det kan foregå petroleumsvirksomhet. Forslag til utlysning av områder i en TFO-runde vil derfor være innenfor de rammene som forvaltningsplanene for området setter.