Historisk arkiv

Inviterer til møte om sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren inviterer nå partene i arbeidslivet til et eget møte om tiltak som kan bidra til å redusere det høye sykefraværet. – Jeg er bekymret for utviklingen. Både av hensyn til den enkelte og den økonomiske handlefriheten er vi nødt til å finne virkemidler som kan redusere sykefraværet, sa Stoltenberg i sin tale til LO Stats kartellkonferanse.

Statsminister Jens Stoltenberg inviterer nå partene i arbeidslivet til et eget møte om tiltak som kan bidra til å redusere det høye sykefraværet. – Jeg er bekymret for utviklingen. Både av hensyn til den enkelte og den økonomiske handlefriheten er vi nødt til å finne virkemidler som kan redusere sykefraværet, sa Stoltenberg i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Ny informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet tyder på at det trygdefinansierte sykefraværet per sysselsatt kan øke med 10 prosent fra 2008 til 2009. Statsministeren viet mye av talen sin til Kartellkonferansen til dette temaet.

– Min bekymring er både at sykefraværet i Norge er på et svært høyt nivå, og at vi ikke har lyktes med å redusere fraværet de senere årene, som målet har vært i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Dette er alvorlig for den sykmeldte, for den enkelte arbeidsplass som mister kompetanse og for fellesskapet som mister inntekter og påføres nye utgifter, sier Stoltenberg.

Prosessen med å få på plass en ny avtale om inkluderende arbeidsliv vil starte opp i midten av januar. Fristen er 1. mars 2010, og arbeidsministeren vil lede drøftingene.

Statsministere Stoltenberg holder innlegg på LO Stats kartellkonferanse. Foto: Pål Andreassen / LO media
Statsminister Stoltenberg holder innlegg på LO Stats kartellkonferanse. Foto: Pål Andreassen/LO Media. Se flere bilder på Flickr.

– Jeg ønsker nå et møte med partene i arbeidslivet for å få en felles virkelighetsforståelse om sykefraværet og utfordringene for norsk økonomi. Dette vil være et bidrag til den pågående prosessen om en ny og forsterket IA-avtale, sier Stoltenberg.

Budsjettsituasjonen gjør det ekstra viktig å få kontroll med trygdeutgiftene.

– De neste årene blir vi nødt til å holde igjen på den offentlige pengebruken. Det vil påvirke det handlingsrommet vi har for å få til løft for sektorer som skole, eldreomsorg og samferdsel. Det gjør det ekstra viktig å sørge for effektive tiltak som får ned den uønskede veksten i trygdeutgifter, sier Stoltenberg.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i tilknytning til arbeidet med en ny IA-avtale oppnevne en faglig ekspertgruppe for å vurdere mulige administrative tiltak. I tillegg vil departementet vurdere nærmere og drøfte med partene ulike modeller for arbeidsgivers finansiering av sykelønnsordningen. Dette vil skje innenfor en forutsetning om budsjettnøytralitet.