Høringsbrev

Høringsnotat om allmennkringkastingsplakat for NRK

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til en allmennkringkastingsplakat for NRK. Hensikten med forslaget er å nedfelle de overordnede kravene til NRKs allmennkringkastingstilbud i et eget dokument. Dette dokumentet kalles en allmennkringkastingsplakat, og vil danne grunnlag for Stortingets og regjeringens styring av NRKs samfunnsoppdrag. Etter høringen vil departementet oversende et forslag til allmennkringkastingsplakat til Stortinget.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 1. september 2007.

Høringsnotatet er også lagt ut på Internett:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer.html?id=1958

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges evt. underliggende etater. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse. Vi ber om at evt. høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til

e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen 

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør