Entreprenørskap i grunnopplæringen, Status 2010 (ØF-rapport nr.:05/2011) Entreprenørskap i høyere utdanning – en kartlegging av omfang og innhold (NIFU rapport 17/2011)

NIFU og Østlandsforskning har gjort en kartlegging av omfang og innhold i entreprenørskapsopplæring i utdanningen, fra grunnskole til høyere utdanning

NIFU og Østlandsforskning har gjort en kartlegging av omfang og innhold i entreprenørskapsopplæring i utdanningen, fra grunnskole til høyere utdanning.

Den store majoriteten av grunnskoler og videregående skoler i Norge tilbyr ett eller flere entreprenørskapstilbud. De mest utbredte er samarbeidsprosjekter mellom skolen og arbeidslivet og elevbedrift/ungdomsbedrift. Om lag halvparten av alle høyere utdanningsinstitusjoner har tilbud i entreprenørskap, men tilbudene når relativt få studenter og det er store variasjoner mellom fagfelt

Utdanningssystemet står sentralt i arbeidet med å utvikle en kultur for entreprenørskap og et skapende samfunn, som verdsetter skapertrang og søken etter kunnskap. Fra slutten av 1990-tallet har det vært en satsing i Norge på entreprenørskap i utdanningen. KD, NHD og KRD har lagt fram en felles handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen – fra grunnopplæring til høyere utdanning (2009-2014). Handlingsplanen har et mål om å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen.

De framlagte rapportene er en del av et følgeforskningsprosjekt med NIFU og Østlandsforskning, med bakgrunn i handlingsplanen. Prosjektet har til intensjon å evaluere arbeidet med og å styrke forskning på entreprenørskap i utdanningen. Hele følgeforskningen vil først være ferdig i desember 2014.

Entreprenørskap i grunnopplæringen, Status 2010 (ØF-rapport nr.:05/2011)

Entreprenørskap i høyere utdanning – en kartlegging av omfang og innhold (NIFU rapport 17/2011)