Høring vedrørende meddelelse om Europeisk charter om energibrukeres rettigheter COM(2007)386 final

EU Kommisjonen fremmet den 5. juli då en meddelelse vedrørende et mulig europeisk charter om energibrukeres rettigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2007

EU Kommisjonen fremmet den 5. juli då en meddelelse vedrørende et mulig europeisk charter om energibrukeres rettigheter. 

 


Vår ref.:

EU Kommisjonen konsulterer nå berørte interessenter gjennom meddelelsen (COM(2007)836) som skisserer bakgrunnen, målsetningen og videre prosess for arbeidet med charteret. Mulige elementer som kan inngå i et charter følger i anneks én i meddelelsen.

Det er Olje- og energidepartementets oppfatning at det vil være formålstjenlig med synspunkter på det vedlagte dokument siden dette er relatert til det indre energimarkedet. Olje- og energidepartementet anmoder om at synspunkter på Kommisjonens meddelelse er departementet i hende 21. september 2007.

Europakommisjonens meddelelse følger vedlagt. Meddelelsen er også tilgjengelig på EUs hjemmesider; http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/doc/2007_07_05_comm_386_en.pdf.

Med vennlig hilsen

Johan Vetlesen

avdelingsdirektør

                                                                                               Trond Ulven Ingvaldsen

                                                                                               underdirektør

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund; Youngsgt. 11; 0181 Oslo;

Norsk Industri; Postboks 7072 Majorstuen; 0306 Oslo;

Nordpool; Postboks 373; 1326 Lysaker;

Framtiden i våre hender; Fredensborgv. 24 G; 0177 Oslo;

Barne- og familiedepartementet; Postboks 8036 Dep; 0030 Oslo

Justisdepartementet; Postboks 8005 Dep; 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet; Postboks 8010 Dep; 0030 OSLO;

Utenriksdepartementet; Postboks 8114 Dep; 0032 OSLO;

Statoil ASA; 4035 STAVANGER;

Statnett SF; Postboks 5192 Majorstuen; 0302 OSLO;

Statkraft SF; Postboks 200 Lilleaker; 0216 OSLO;

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker - SRN; Postboks 7 Sentrum; 0101 OSLO;

Oljeindustriens Landsforening; Postboks 8065 Postterminalen; 4068 STAVANGER;

Oljedirektoratet; Postboks 600 Sentrum; 4003 STAVANGER;

Næringslivets Hovedorganisasjon; Postboks 5250 Majorstuen; 0303 OSLO;

Norsk Petroleumsinstitutt; Postboks 7190 Majorstuen; 0307 OSLO;

Norsk Hydro ASA; 0240 Oslo;

Norges vassdrags- og energidirektorat; Postboks 5091 Majorstuen; 0301 OSLO;

Norges Naturvernforbund; Postboks 342 Sentrum; 0101 OSLO;

Norges Miljøvernforbund; Skuteviksbodene 24; 5035 BERGEN;

Miljøverndepartementet; Postboks 8013 Dep; 0030 OSLO;

Miljøstiftelsen Bellona; Postboks 2141 Grünerløkka; 0505 OSLO;

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar; Postboks 471 Sentrum; 0105 OSLO;

Landsorganisasjonen i Norge; Youngs gate 11; 0181 OSLO;

Kommunenes Sentralforbund; Postboks 1378 Vika; 0114 OSLO;

Forbrukerombudet; Postboks 4597 Nydalen; 0404 OSLO

Forbrukerrådet; Postboks 4594 Nydalen; 0404 OSLO

Forum for Strategisk Nettutvikling; Postboks 188; 8551 Lødingen;

Enova SF; 7030 TRONDHEIM;

Energibedriftenes Landsforening; Postboks 7184 Majorstuen; 0307 OSLO;

Til toppen