Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2519 FM PØE

19.11.2003

Høring – Utkast til forskrift om fripoliseregister

1.

Vedlagt følger en rapport med utkast til forskrift om et fripoliseregister. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Finansdepartementet og Kredittilsynet.

Rapporten inneholder utkast til forskriftsbestemmelser om et fripoliseregister for tjenestepensjonsordninger etter lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Registeret skal inneholde opplysninger om fripoliser og pensjonskapitalbevis utstedt etter disse lover (og etter tilsvarende tidligere regler).

2.

I forbindelse med behandlingen av hjemmelen til å opprette fripoliseregister etter lov om foretakspensjon uttalte Stortingets finanskomité, jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) Innstilling til lov om foretakspensjon:

”Komiteen vil understreke behovet for at den enkelte ansatte får en mulighet til kunnskap om opptjente pensjonsrettigheter i ulike arbeidsforhold, og at en eventuell opprettelse av et fripoliseregister vil kunne bidra til dette. Komiteen mener videre det vil være naturlig om også de offentlige tjenestepensjonsordningene blir inkludert i et slikt fripoliseregister, slik at all informasjon blir samlet på ett sted. Komiteen ber Regjeringen komme tilbake med en vurdering og eventuelle forslag knyttet til dette før et fripoliseregister eventuelt opprettes.”

Arbeidsgruppens rapport og høringsmerknadene til denne vil danne grunnlaget for en vurdering og eventuelle forslag, slik Finanskomiteen har bedt om. Departementet ber om synspunkter på behovet for et register over fripoliser utstedt fra tjenestepensjonsordningene i privat sektor og om merknader til arbeidsgruppens utkast til bestemmelser om et slikt register. Det bes videre om synspunkter på om offentlige tjenestepensjonsordninger bør inkluderes i et eventuelt fripoliseregister, hvilke opplysninger om slike rettigheter som i tilfelle bør registreres og om et fripoliseregister som omfatter offentlige tjenestepensjonsordninger bør organiseres noe annerledes enn et register som utelukkende registrerer fripoliser utstedt fra private tjenestepensjonsordninger. På bakgrunn av høringsinstansenes merknader vil Finansdepartementet, sammen med øvrige involverte departementer, vurdere om et fripoliseregister også bør omfatte fripoliser (oppsatte pensjonsrettigheter) fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

3.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen onsdag 14. januar 2004, og at eventuelle merknader på mer enn 2 sider også leveres elektronisk til e-post adresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no eller på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Til toppen