Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4175 FM GK

22.11.2005

Høring – om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Departementet viser til at Kredittilsynet i brev av 15. november 2005 har oversendt høringsnotat med forslag til endringer i forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser.

Kredittilsynet foreslår i høringsnotatet endringer i årsregnskapsforskriften for pensjonskasser tilsvarende forslaget for forsikringsselskaper som fremkommer av høringsnotatet av 31. oktober 2005 og som departementet sendte på høring 11. november 2005. Høringsnotatet av 15. november 2005 omhandler konsekvenser av endringer i regnskapsloven av 10. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 39 (2004-2005), opplysningskravene om utlån som følge av de nye vurderingsreglene i forskrift av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, og justeringer som følge av nye regler på pensjonsområdet.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på at enkelte av endringsforslagene foreslås gitt med virkning for regnskapsåret 2005, jf. endringer i §§ 2-3, 2-5 og ny 8-10a.

Departementet ber om uttalelser til de forhold og forslag Kredittilsynet tar opp i sitt høringsnotat så raskt som mulig og senest 6. januar 2006. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no. Kort høringsfrist er nødvendig for å muliggjøre tilpasninger til endringer i regnskapsloven fra regnskapsåret 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Til toppen