Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2315 FM MW

04.07.2005

Høring – forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

1.
Finansieringsvirksomhetsloven § 2-14 innebærer at det kan gis forskrifter som begrenser en finansinstitusjons adgang til å tilby en tjeneste på betingelse av at kunden samtidig skaffer seg en annen tjeneste fra den selv eller en annen finansinstitusjon, eller til å innrømme en kunde gunstige vilkår på betingelse av dette gjøres. Finansdepartementet har med hjemmel i denne lovbestemmelsen i forskrift 1. juni 1990 om produktpakker m.v. fastsatt forbud mot slike produktpakker for tjenester som ytes eller tilbys forbruker.

Etter initiativ fra Konkurransetilsynet fremmet Kredittilsynet 31. mai 2005 forslag overfor Finansdepartementet om en endring i produktpakkeforskriften med sikte på å øke konkurransen om kollektive pensjonsprodukter, jf brev 31. mai 2005 ( les kopi av brevene her (pdf)).

Kredittilsynet foreslår at produktpakkeforskriftens § 1 (om virkeområde, som hittil har vært tjenester til forbrukere) endres slik at forskriften også gjelder livsforsikringsselskapers adgang til å sette vilkår for levering av uføre- og etterlattepensjon i henhold til foretakspensjonsloven.

Kredittilsynet forslag innebærer at et livsforsikringsselskap som gir tilbud om både alderspensjonsordning og uføre- og/eller etterlatteforsikring (risikodekninger) ved henvendelser om slike risikodekninger, ikke kan sette vilkår om at alderspensjonen skal tegnes hos bestemt leverandør. Forbudet gjelder tilsvarende mot bruk av særlig gunstige vilkår.

2.
Departementet viser generelt til at vilkår om at en kunde skal kjøpe flere produkter eller tjenester i sammenheng kan ha innlåsningseffekter som svekker konkurransen og reduserer valgmulighetene og friheten til den som etterspør tjenestene. I tillegg anser departementet at produktpakker kan innebærer en fare for uheldig kryssubsidiering, at slike vilkår kan gi opphav til eller forsterke kundens problem knyttet til fremskaffing av sammenlignbare tilbud, og at slike vilkår kan gjøre det vanskeligere å etablere ny virksomhet.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at forbudet mot produktpakker utvides til også å omfatte produkter som tilbys andre enn forbrukere. Departementets forslag innebærer konkret at produktpakkeforskriften utvides til å omfatte livsforsikringsselskapers adgang for å sette vilkår for levering av kollektive livsforsikringer generelt. Da de problemstillinger som reises i tilknytning til produktpakker innenfor kollektiv livsforsikring er generelle, er departementets endringsforslag ikke begrenset til utelukkende å gjelde kollektive livsforsikringer som faller inn under foretakspensjonsloven.

Departementet legger til grunn at forslaget kan bidra til å legge til rette for virksom konkurranse i markedet for tjenestepensjon. Departementet foreslår på denne bakgrunn at produktpakkeforskriften § 1 skal lyde (endring i kursiv):

”Denne forskrift gjelder en finansinstitusjons adgang til å sette vilkår som nevnt i lovens § 2-14 for tjenester som ytes eller tilbys forbrukere. Forskriften gjelder også et livsforsikringsselskaps adgang til å sette vilkår for levering av kollektive livsforsikringer.”

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om departementets forslag vil bidra til å bedre konkurransen og styrke kundenes stilling overfor selskapene, samt om bestemmelsen bør gjøres mer generell enn det departementet foreslår.

3.
Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 4. oktober 2005. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Konkurransetilsynet