360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy

Kan NTP-målene nås?

Last ned TØI-rapporten (pdf)

Denne rapporten analyserer mulighetene og betingelsene for å nå kjøretøymålene i Nasjonal Transportplan om at det bare skal selges nullutslipps kjøretøy i personbil, lette varebiler og bybuss segmentene i 2025, og bare selges nullutslipps tunge varebiler og henholdvis 50% og 75% nullutslipps lastebiler og langdistansebusser i 2030.

Personbilmålet for 2025 er mest krevende å nå pga. variasjonen i brukerpreferanser, slik at kraftige virkemidler vil bli nødvendig.

Varebil og bussmålene for 2025 ser krevende men oppnåelige ut ettersom egenskapene til kommende kjøretøymodeller i stor grad vil matche behovene, men det vil kreve flere og effektive virkemidler.

Målet for tunge varebiler i 2030 vil trolig kunne oppnås da teknologien til disse ligger 5 år bak de lette varebilene. Målene for lastebiler og langdistansebusser for 2030 er langt mer usikre da nullutslippsvarianter av slike kjøretøy ikke finnes i ordinær serieproduksjon enda. I disse segmentene kan hydrogen få en viktig rolle.

Forfattere: Erik Figenbaum, Inga M. Ydersbond, Astrid H. Amundsen, Daniel R. Pinchasik, Rebecca J. Thorne, Lasse Fridstrøm og Marika Kolbenstvedt

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet rapporten.

360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy - Kan NTP-målene nås?
360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy - Kan NTP-målene nås? Foto: Shutterstock