A-59/2009 – tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker. Dekning av reise- og oppholdsutgifter

Utlendingsnemnda
Utlendingsdirektoratet
Justis- og politidepartementet
Regjeringsadvokaten
Domstolsadministrasjonen
Advokatforeningen 

 

Nr. A-59/2009                             Vår ref                                     Dato
                                                 200700798-/SBL                       17.12.2009

 

Rundskriv A-59/2009 – tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker. Dekning av reise- og oppholdsutgifter

Departementet gir med dette retningslinjer om dekning av reise- og oppholdsutgifter når Oslo er tvungent verneting i utlendingssaker. Retningslinjer om samme tema er tidligere gitt i revidert rundskriv A-41/2008 av 23. mai 2008. Rundskrivet er oppdatert som følge av ikrafttredelse av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Rundskrivet her trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tid opphører rundskriv A-41/2008.

Statens dekning av reise- og oppholdsutgifter for utlendinger ved reise til rettssaker i Oslo

Utlendingsloven § 79 tredje ledd lyder:

     Søksmål mot staten om gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda
     etter loven her, eller om erstatning som følge av slike vedtak, anlegges ved
     Oslo tingrett. Tilsvarende gjelder for søksmål om vedtak truffet av
     Utlendingsdirektoratet og Kongen i statsråd. Tvisteloven § 32-4 annet ledd får
     ikke anvendelse.

For saksøkere/ankende part som har alminnelig verneting utenfor Oslo vil staten dekke utgifter til reise og opphold. Formålet med refusjonsordningen er å sikre at saksøkere i utlendingssaker får en effektiv tilgang til domstolene. Det vil kun være reise- og oppholdsutgifter for saksøker selv som dekkes og ikke for hans eller hennes prosessfullmektig, hvor denne eventuelt er bosatt utenfor Oslo. Refusjonsordningen administreres av Utlendingsnemnda.

Under oppholdsutgifter dekkes kostgodtgjørelse iht. § 9 i Særavtalen for reiser innenlands for statens regning. Særavtalen for øvrig gjelder ikke. Det er utarbeidet nærmere informasjon til saksøker om refusjonsordningen og hvordan den fungerer. Saksøkere med berammet rettssak vil få tilsendt informasjon fra Utlendingsnemnda vedrørende bestillingsrutine og oversikt over hva som dekkes av reise- og oppholdsutgifter.

Fysiske personer har alminnelig verneting der de har bopel, jf. tvisteloven § 4-4 annet ledd. Når det gjelder å fastslå hva som vil være ”bopel” for en utlending i tvistelovens forstand, legges det til grunn at en utlending som bor på asylmottak vil ha sin bopel der, og dermed sitt alminnelige verneting samme sted som asylmottaket ligger. Det er den faktiske bopel som er avgjørende, og ikke registreringen i folkeregisteret, jf. NOU 2001: 32 Rett på sak s. 678. Har ikke saksøkeren fast bopel noe sted i landet, følger det for øvrig av tvisteloven § 4-4 fjerde ledd, jf. § 4-4 første ledd, at søksmål må reises i Oslo.


Med hilsenThor Arne Aass(e. f)
eksedisjonssjef
                                                                            Birgitte Ege
                                                                            avdelingsdirektør